نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

آيا تعداد ميزهاي موجود در سالن هاي مطالعه کتابخانه ها مرکزي کافي است؟

% رای
50% 1
a. عالی
50% 1
b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 2