اخبار اخبار

کاهش زمان نگهداری کتاب های رزروی

قابل توجه دانشجویان عزیز
از روز شنبه مورخ 1397/2/4 مدت زمان نگهداری کتاب های رزوی
از 48 ساعت به 24 ساعت کاهش می یابد. افراد رزرو کننده از تاریخ برگشت
کتاب تا 24 ساعت فرصت دارند کتا ب خود را از بخش امانت تحویل بگیرند 
بعد ازاین مدت کتاب به نفر بعدی داده خواهد شد

نظر
لینک مطلب :