اخبار اخبار

«بازگشت

کار دانشجویی در کتابخانه مرکزی

قابل توجه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

دانشجویان متقاضی کاردانشجویی در کتابخانه مرکزی، درخواست خود را بعد ازانجام حذف و اضافه به کتابخانه تحویل دهند

مراحل ثبت کار دانشجویی

  مراجعه به سایت امور دانشجویی و ثبت نام کار دانشجویی- 

دریافت فرم مربوطه از مخزن شمارۀ (1) کتابخانه-

تکمیل فرم و تحویل آن به مخزن شمارۀ (1) کتابخانه-

کتابخانه براساس ضوابط و شرایط، نسبت به انتخاب افراد و تعداد مورد نیاز، اقدام خواهد کرد

توجه: افراد ذیل مجاز به انتخاب کار دانشجویی نمی باشند

ورودی های ترم اول

دانشجویانی که در طول تحصیل مشروط می شوند
 

نظر
لینک مطلب :