اخبار اخبار

«بازگشت

قابل توجه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی در کتابخانه

قابل توجه دانشجویان گرامی:

دانشجویان متقاضی کار دانشجویی در کتابخانه ،درخواست خود را بعد از انجام حذف واضافه به کتابخانه تحویل دهند.

مراحل ثبت کاردانشجویی:

1­­-مراجعه به سایت امور دانشجویی وثبت نام کاردانشجویی

2-دریافت فرم مربوطه از مخزن شماره (1 ) کتابخانه

3-تکمیل فرم و تحویل آن به مخزن شماره (1 ) کتابخانه

*کتابخانه بر اساس ضوابط و شرایط نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز،اقدام خواهد کرد.

توجه:افراد ذیل مجاز به انتخاب کاردانشجویی نمی باشند.

*1-ورودی های ترم اول کارشناسی

*2-دانشجویانی که در طول تحصیل مشروط شده اند.

نظر
لینک مطلب :