اخبار اخبار

ادامه عناوین جدید

ادامه عتاوین جدید کتابخانه مرکزی

 

حقوق( نمایشگاه اردیبهشت 97)

ردیف

عنوان

نویسنده

مترجم

ناشر

1

آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران و فرانسه

رضا بیرانوند

 

مجد

2

آینده جرم شناسی

رولف روبر

عباس شیخ الااسلامی

مجد

3

آیین دادرسی کیفری(1و2) ویراست7

بهروز جوانمرد

 

جاودانه

4

آیین دادرسی کیفری

رجب گلدوست جویباری

 

جنگل

5

آیین دادرسی کیفری جلد اول

بهنام اکبری

 

مجد

6

آیین دادرسی کیفری2

مهدی سلیمی

 

مجد

7

آیین دادرسی کیفریدر آئینه اختبار

سید احمد باختر

 

جنگل

8

اصول آئین دادرسی کیفری ایران

عباس زراعت

 

مجد

9

برسی انتقادی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی

وحید نکونام

 

جاودانه

10

برسی تطبیقی قانون جرایم رایانه ای در حقوق ایران و حقوق بین اللملل

علیرضا حسنی

 

مجد

11

برسی نوآوری ها و دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت مالی 1394

علیرضا مشهدی زاده

 

مجد

12

بزه دیده شناسی بیگانگان

محسن بیات

 

مجد

13

بزهکاری اطفال

مجتبی عباسی

 

مجد

14

بزهکاری اطفال ونوجوانان

هوشنگ شامبیاتی

 

مجد

15

بزه کاری و بزه دیدگی زنان مطلقه

زهرا کریمی

 

مجد

16

پرسش وپاسخ قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی کاربردی )

علی تقی زاده

 

انتشارات قوه قضاییه

17

پیشگیری از جرمدر موافقت نامه های همکاری های امنیتیجمهوری اسلامی ایران

عباس کرمی پورسیار

 

مجد

18

تداخل جنایات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

نرگس فهیم

 

مجد

19

ترجمه تحت الفظی a level and as level law(متون حقوقی  بخش جزایی)

مارتین هانت

محمدامین عاقلی نژاد

مجد

20

تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران وانگلستان

علیرضا نوبهاری طهرانی

 

مجد

21

تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و فرانسه

سعیدرضا بیرانوند

 

مجد

22

توهین به ادیان بر اساس فقه و اسناد بین اللملل

محمدمهدی کریمی نیا

 

مجد

23

توهین به مقدسات مذهبی مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی

ابوالفضل احمد زاده

 

مجد

24

جامعه شناسی جنایی ویرایش2

حمیدرضا آدابی

 

مجد

25

جایگاه اصل فردی کردن کیفرها در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

زهرا فلاحی سامبران

 

مجد

26

جرایم علیه تمامیت جسمانی

موسی عاکفی

 

مجد

27

جرم انگاری در منظر آموزه های فقه جعفری و حنفی

محمد هادی نبوی

 

مجد

28

جرم شناسی جرایم سایبری از منظر پیشگیری

محمود مالمیر

 

مجد

29

جرم شناسی سایبری (برسی جرایم اینترنتی و رفتار مجرمانه)

کی جایشنکار

احسان سلیمی

مجد

30

جرم شناسی جرایم یقه سفیدان

ساالی اس سیمپسون

حمیدرضا دانش ناری

مجد

31

جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی

عبدالله خدابخشی

 

سهمی انتشار

32

حقوق بین الملل کیفری اختصاصی

ابوالفتح خالقی

 

مجد

33

اندیشه های حقوقی3 حقوق تجارت

امیرحسین فخاری

 

مجد

34

حقوق تجارت:کلیات،معاملات تجاری،تجار و سازماندهی فعالیت تجاری

ربیعا اسکینی

 

سمت

35

حقوق جزای اختصاصی : جرایم رایانه ای ایران

ابراهیم اسلامی

 

جنگل

36

حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اشخاص(صدمات جسمانی)

حسن پوربافرانی

 

جنگل

37

حقوق جزای اختصاصی جلد اول ( جرایم علیه اموال و مالکیت)

هوشنگ شامبیاتی

 

مجد

38

حقوق جزای اختصاصی جلد دوم (جرایم علیه مصالح عمومی کشور )

هوشنگ شامبیاتی

 

مجد

39

حقوق جزای اختصاصی جلد سوم(جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)

هوشنگ شامبیاتی

 

مجد

40

حقوق جزای اختصاصی جلد چهارم(جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص)

هوشنگ شامبیاتی

 

مجد

41

حقوق جزای عمومی3(جلد دوم)مجازات ها و اقدامات تامینی

عباس زراعت

 

جاودانه

42

حقوق جزای عمومی1و2و3

هوشنگ شامبیاتی

 

مجد

43

بایسته های متون حقوقی حقوق کیفری

بهرا آریان

 

مجد

44

تاریخ تحولات حقوق کیفری

اسمعیل رحیمی نژاد

 

مجد

45

حقوق کیفری اختصاصی 4:جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

محمدرضا الهی منش

 

مجد

46

حقوق کیفری اختصاصی 1(حدود) برمبنای قانون مجازات اسلامی

ابراهیم جعفری کلیشادی

 

جنگل

47

حقوق کیفری عمومی 1

محمد رضا الهی منش

 

مجد

48

حقوق کیفری عمومی(کلیات ،جرم و عناصر تشکیل دهنده آن)

حسین آقایی جنت مکان

 

جنگل

49

جرم شناسی حقوق کیفری عمومی

صادق اکبری

 

مجد

50

حقوق کیفری خویشاوندی(پژوهشی فقهی )

علی مرادی حیدری

 

مجد

51

حقوق کیفری سایبری

فرهاد اله وردی

 

جنگل

52

حقوق کیفری عمومی وتحولات ناشی از جرایم سازمان یافته

قباد کاظمی

 

جنگل

53

دادرسی های اختصاصی کیفری

بهزاد جوانمرد

 

جاودانه

54

دادرسی های اختصاصی کیفری

مهدی زکوی

 

مجد

55

درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی

محمد شمعی

 

جنگل

56

درآمدی بر جغرافیای جنایی

علی صفاری

 

مجد

57

درآمدی بر سیاست جنایی توسعه مدار

ولی الله صادقی

 

مجد

58

دمکراسی و جرم انگاری

امید سلطانی

 

مجد

59

دوره کامل حقوق جزای عمومی ایران

حجت سبزواری نژاد

 

مجد

60

دیه مقدر وغیر مقدر

محمود روزبهانی

 

مجد

61

رد مال ناشی از جرم

مهدی جلیلیان

 

جنگل

62

رشد جزایی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و رویه قضایی

سمانه درویشی

 

مجد

63

زبان انگیلیسی تخصصی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

محمود واعظی

 

مجد

64

ساختارگرایی در آیین دادرسی کیفری

راحله سواری دهقی

 

جاودانه

65

سیاست جنایی امنیت مدار و نظام کیفری حقوق بشر

اسلام مندنی

 

مجد

66

شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مهدی قلی زاده

 

جاودانه

67

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مبحث دیات جلد4 و 5

عباس زراعت

 

جاودانه

68

علت شناسی تجاوز به عنف

وحید خواجه حق وردی

 

مجد

69

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام حقوق کنونی

امیر ساعد وکیل

 

مجد

70

قاانون مجازاتجرایم نیروهای مسلح در نظام حقوق کنونی

ایرج گلدوزیان

 

جاودانه

71

قواعد فقهیه(جلد اول)

سید محمد موسوی بجنوردی

 

مجد

72

قوانین جرایم ناشی از نفرت

دفتر سازمان امنیت

 

مجد

73

کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

عباسعلی عمید زنجانی

 

مجد

74

کلیات حقوق جزا

محمدرضا الهی منشی

 

مجد

75

متون حقوقی تطبیقی: حقوق قراردادها حقوق جزا

محمدرضا عزیز اللهی کرمانی

 

مجد

76

مجازات اعدام در اسناد جهانی و قوانین ایران

مهرنوش کیال

 

مجد

77

مجموعه آرائ کامل وحدت رویه دیوان عالی کشور:امور جزایی

سید احمد باختر

 

جنگل

78

محشای قانون جرایم رایانه ای

محمدرضا الهی منش

 

مجد

79

محشای قانون جرم سیاسی

رامین بایرامی آرباطان

 

مجد

80

مسئولیت مدنی در فضای سایبر

رسول ملکوتی

 

مجد

81

مهریه در رویه قضایی

توفیق عرفانی

 

جاودانه

82

نقش آموزش در پیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی

یونس نوربخش

 

دانشگاه تهران

83

وکالت ایرانی- از مجلس پنجم تا مجلس هفتم(جلد 1 تا 12)

حسن سبحانی

 

مرکز اسناد مجلس

84

هشدارهای انتظامی قضاوت

محمدرضا زندی

 

جنگل

 

 

 

حقوق( نمایشگاه اردیبهشت 97)
عربی

ردیف

عنوان

نویسنده

مترجم

ناشر

1

الاحتیال فی القانون الجنائی دراسه مقارنه

محمدحسین
علی محمود

 

دارالنهضه العربیه

2

الأحکام الموضوعیه والقواعدالإجرائیه
لمکافحه الإرهاب

مصطفی السعداوی

 

دارالکتاب الحدیث

3

جرائم تکنولوجیا المعلومات الحدیثه الواقعه علی الأشخاص و الحکومه

علی عبود جعفر

 

زین الحقوقیه و الأدبیه

4

جریمه الاحتیال الإلکترونی دراسه مقارنه

سامر الجبوری

 

"

 

5

جریمه القتل غیرالمقصود فی القانون والشریعه

سمیر عالیه

 

"

6

جریمه الکسب غیرالمشروع

صفاءجبارعبدالبدیری

 

"

 

7

الحمایه الجزائیه للمال المعلوماتی

شوان عمر خضر

 

"

 

8

الحمایه الجنائیه لأمن الدوله الخارجی

حسین علی جبارالرکابی

 

"

 

9

الخصوصیه المهنیه للطبیب فی القتل الرحیم

فیصل إیاد فرج الله

 

"

 

10

الدور التشریعی للقرائن‌القانونیه فی‌الإثبات الجنائی تاثیرالقرائن علی قواعدالموضوع التشریعیه

محمودعبدالعزیز محمودخلیفه

 

دارالکتاب الحدیث

11

شرح قانون العقوبات القسم الخاص

فوزیه عبد الستار

 

دارالنهضه العربیه

12

الشهاده الزور

المحامی سلمان
 احمد برکات

 

زین الحقوقیه

13

مبدأ الاختصاص العالمی فی القانون العاقبی

تاقگه عباس
توفیق البستانی

 

"

14

المواجهه الجنائیه للجرائم غیر العمدیه

مصطفی السعداوی

 

دارالکتاب
الحدیث

15

الوسیط فی شرح قانون مکافعه الإرهاب

"

 

"

 

 

نظر
لینک مطلب :