اخبار اخبار

«بازگشت

ادامه عناوین جدید

 گروه عمومی( اردیبهشت 97)

مرجع

ردیف

عنوان

نویسنده

مترجم

ناشر

1

فرهنگ اصطلاحات روز (فارسی- عربی)

محمد غفرانی ...

 

امیر کبیر

2

فرهنگ لاروس ( عربی فارسی) / ج 1و 2

خلیل جر

سید حمید طبیبیان

  "

3

فرهنگ معاصر عربی فارسی

آذرتاش آذرنوش

 

نشر نی

 

 

**************

زبان وادبیات

*********

 

 

4

آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی

کورش صفوی

 

نشر علمی

5

آسیب شناسی ضرب المثل های ایرانی

مجتبی قاسملو

 

زوار

6

از زبان شناسی به ادبیات / ج 1و2

کوروش صفوی

 

سوره مهر

 

7

مقامات الحریری

ابومحمد القاسم بن علی بن محمد بن  عثمان الحریری البصری

طواق گلدی گلشاهی

امیرکبیر

8

با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران

محمد رضا شفیعی کدکنی

 

سخن

9

تاریخ مطالعات زبان شناسان مسلمان

کیس ورستیگ

زهرا ابوالحسنی

سمت

 

10

چالش میان فارسی و عربی (سده های نخست )

آذرتاش آذرنوش

 

نشر نی

11

حقوق مالکیت ادبی و هنری

ستار زرکلام

 

سمت

 

12

در آمدی بر زبان شناسی شناختی نظریه ها و مفاهیم

محمد راسخ مهند

 

سمت

13

درویش ستیهنده : از میراث عرفانی شیخ جام

محمد رضا شفیعی کدکنی

 

سخن

14

در هرگز و همیشۀ انسان : از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری

محمد رضا شفیعی کدکنی

 

سخن

15

رده شناسی زبانهای ایرانی / ج 1و2

محمد دبیر مقدم

 

سمت

16

رستاخیز کلمات : درس گفتارها یی درباره نظریۀ ادبی صورتگرایان روس

محمد رضا شفیعی کدکنی

 

سخن

17

زبان شناسی اجتماعی در آمدی بر زبان و جامعه

پیتر ترادگیل

محمد طباطبایی

آگاه

18

زبان شعر در نثر صوفیّه : درآمدی به سبک شناسی نگاه عرفانی

محمد رضا شفیعی کد کنی

 

سخن

19

قلندریّه در تاریخ : دگردیسیهای یک ایدئولوژی

محمد رضا شفیعی کدکنی

 

  "

20

کلیات سبک شناسی

سیروس شمیسا

 

نشر میترا

 

21

مقامات بدیع الزمان همدانی

ابوالفضل احمد بن حسین همدانی

سید حمید طبیبیان

امیرکبیر

22

نظام آوایی زبان فارسی

محمود بی جن خان

 

سمت

 

23

نظریه های مردانگی با تأکید بر رویکردهای جامعه شناختی 

 

علی یعقوبی

 

نشر پژواک

24

نگارش و ویرایش

احمد سمیعی (گیلانی )

 

سمت

 

25

نگاهی تازه به معنی شناسی

فرانک ر . پالمر

کوروش صفوی

کتاب ماد

 

26

ترجمه کاوی

بهاء الدین خرّ مشاهی

 

ناهید

 

27

ترجمه متون ساده

صمد میرزاسوزنی

 

سمت

 

28

روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی

حافظ نصیری

 

سمت

29

فن ترجمه: اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی

یحیی معروف

 

سمت

30

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج قصاص

خلیل قبله ای خویی

 

سمت

31

کارگاه روش ترجمه : عربی- فارسی ؛فارسی - عربی

عبدالهادی فقیهی زاده

 

سمت

32

هفت گفتار درباره ی ترجمه

کوروش صفوی

 

کتاب ماد

33

کتابه الرسائل باللغه العربیه و فن التخیص(نامه نگاری به زبان عربی و خلاصه نویسی )

سید فضل الله میر قادری

 

سمت

34

ورشه التعریب ( کارگاه آموزشی ترجمة فارسی به عربی)

عدنان طهماسبی ...

 

دانشگاه تهران

35

المصطلحات المتداوله فی الصحافه العربیه

محمد رضا عزیزی پور

 

سمت

36

عربی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمرة عربی

حسن اشرف الکتابی

 

استاندارد

 

نظر
لینک مطلب :