کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍رت‍ع‍وی‍ض‍پ‍ذی‍ر
ن‍ظری‍ه‌گ‍ال‍وا - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
آم‍ارری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ج‍ب‍ر -ت‍اری‍خ‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‌ دان‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -ک‍ی‍ف‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌گ‍ال‍وا
س‍ری‌ ف‍وری‍ه‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
ه‍ن‍دس‍ه‌
اح‍ت‍م‍الات‌
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ح‍س‍اب‌ ان‍ت‍گ‍رال‌
 
پدیدآور:
ف‍ن‍ری‍ک‌، م‍اری‍ن‌
ب‍ل‌، اری‍ک‌ ت‍م‍پ‍ل‌،۱۸۸۳-
وگ‍ل‌، آرت‍ورای‍زری‍ی‍ل‌
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۲۹۰-
ق‍ل‍ی‌ زاده‌، ب‍ه‍روز،۱۳۳۴-
ش‍ارپ‌، رودن‍ی‌
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۲۵-
چ‍رچ‍ی‍ل‌، روئ‍ل‌ ون‍س‌،۱۸۹۹-
دوس‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ازی‍ی‍ری‌، وال‍در
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ع‍زی‍زی‌، ن‍اص‍ر
ری‍اض‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د،۱۳۲۷-
ادواردز، ه‍ارول‍د
وان‌ در واردن‌، ل‍ی‍ن‍درت‌
راس‌، ک‍ن‍ت‌
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
داراب‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
م‍وس‍س‍ه‌ن‍ش‍رج‍ه‍ادواب‍س‍ت‍ه‌ب‍ه‌ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍دت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌اراک‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍رش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کیفی معدنی
وگل ، آرتورایزرییل ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۱‬,‭و۸،‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 89 swodniW ویندوز ۹۸]
پری ، گرگ ؛  تهران ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹،‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استنتاج آماری
مدنی ، علی ،۱۲۹۰- ؛  تهران موسسه نشرجهادوابسته به جهاددانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۴،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی آمارومحاسبه احتمالات
مازییری ، والدر ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۲،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل مقدماتی ومسائل مقدارمرزی
بویس ، ویلیام ؛  اصفهان نشرشیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹،‌م۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱
بابلیان ، اسماعیل ،۱۳۲۵- ؛  [تهران ] جهاددانشگاهی ، واحدتربیت معلم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۲،آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای برتناظر گالوا
فنریک ، مارین ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ف۹،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سریهای فوریه ومسائل مقدار مرزی
چرچیل ، روئل ونس ،۱۸۹۹- ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۴‬,‭‌چ۴،‌س۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اندازه وانتگرال
ریاضی ، عبدالحمید،۱۳۲۷- ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۹‬,‭ر۹،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی بااحتمال
دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هندسه در مسائل وتمرینات :شامل بیش از ۹۰۰ تست ، مثال ومساله برای دانش آموزان رشته ریاضی ، داوطلبان کنکور ودبیران ریاضی
دارابی ، ابراهیم ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۵‬,‭د۲،‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جبر از خوارزمی تاامی نوتر
وان در واردن ، لیندرت ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۵‬,‭و۲،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مقدماتی :نظریه حسابان
راس ، کنت ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭ر۲،آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
قلی زاده ، بهروز،۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ق۸،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه گالوا( شامل ۱۲۵ تمرین حل شده )
ادواردز، هارولد ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۷‬,‭‌ف‍لا۴،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات به روش تمرین ( رشته های ریاضی محض ، کاربردی ودبیری )
دوستی ، حسین ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۲‬,‭د۹،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات ( رشته ریاضی محض ، کاربردی ومهندسی کامپیوتر)
دوستی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭د۹،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی دانان نامی
بل ، اریک تمپل ،۱۸۸۳- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸‬,‭‌ب۷،ر۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی وحل مسائل برگزیده در جبر برای دانشجویان وداوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته ریاضی
عزیزی ، ناصر ؛  [بی جا] مولف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ع۴،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گامهایی در جبر تعویضپذیر
شارپ ، رودنی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۱/۳‬,‭‌ش۲،‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9