کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : mathematics-Problems,exercises,etc
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Mathematics- Handbooks, manuals, etc
Seismology- Mathematics
Engineering mathematics
Mathematics - Problems, exercises, ets
Mathematics
Engineering Mathematics- Problems, exercises, etc
Mathematics- Problems, exercises, etc
Mathematics - Problems, exercises, etc
Engineering mathematics- Problems, exercises, etc
Engineering Mathematics
 
پدیدآور:
Spiegel, Murray R.
Aki, Keiiti
Gradiner, A(Anthony)
Shestakov, A. A.
Lipschutz, Seymour
Livesley, Richard Kenneth
Jordan, D. W.
May, Kenneth O.
Ayres, Frank
Kruglak, Haym
Farlow, Stanley J.
Parashar, Vinod K.
Lipchutz, Seymour
Spiegel, Murray Ralph
Gottfried, Byron S.
Calter, Paul
McGregor, Colin M.
 
ناشر:
University Science Books
McGraw- Hill, Inc
Ellis Horwood Limited Publishers
Albion Publishing
Galgotia Publications Pvt. Ltd
McGraw- Hill Book Company
Addison- Wesley Publishing Company, INC
Mir Publishers
Prentice- Hall, Inc
McGraw- Hill, INC
McGrow - Hill Book Comp
Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب لاتین
 
 
Theory and Problems of Essential Computer Mathematics
Lipchutz, Seymour ؛  New York McGrow - Hill Book Comp   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭43‬,‭.L5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The Mathematical Olympiad Handbook
Gradiner, A(Anthony) ؛  Oxford Oxford University Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭43‬,‭.G3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Quantitative Seismology
Aki, Keiiti ؛  Sausalito University Science Books   ، 2002
شماره راهنما: ‭QE‬,‭539.2‬,‭.M3, A4‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Technical Mathematics
Calter, Paul ؛  Englewood Cliffs Prentice- Hall, Inc   ، 1983
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.C3, T4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical Techniques
Jordan, D. W. ؛  Oxford Oxford University Press   ، 1998
شماره راهنما: ‭TA‬,‭333‬,‭.J6, M3‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of Finite Mathematics
Lipschutz, Seymour ؛  New York McGraw- Hill, INC   ، 1966
شماره راهنما: ‭QA‬,‭39.2‬,‭.L5, T5‬,‭1966‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Applied Mathematics
Parashar, Vinod K. ؛  New Delhi Galgotia Publications Pvt. Ltd   ، 1997
شماره راهنما: ‭TA‬,‭333‬,‭.P3, A6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Finite Mathematics And Its Applications
Farlow, Stanley J. ؛  New York McGraw- Hill, Inc   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭39.2‬,‭.F3, F5‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Elements of Modern Mathematics
May, Kenneth O. ؛  Reading Addison- Wesley Publishing Company, INC   ، 1959
شماره راهنما: ‭QA‬,‭37.2‬,‭.M3, E5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of University Mathematics
McGregor, Colin M. ؛  Chichester Albion Publishing   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭37.2‬,‭.M3, F8‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
A Course of Higher Mathematics
Shestakov, A. A. ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1990
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.S5, C6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of Technical Mathematics
Calter, Paul ؛  New York McGraw- Hill Book Company   ، 1979
شماره راهنما: ‭TA‬,‭333‬,‭.C3, T5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Problem Book in Mathematics For Technical Colleges
Moscow Mir Publishers   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭43‬,‭.P6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Higher Mathematics
Moscow Mir Publishers   ، 1988
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.H5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical Methods For Engineers
Livesley, Richard Kenneth ؛  Chichester , New York Ellis Horwood Limited Publishers , John Wiley & Sons   ، 1989 , 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.L5, M3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of Advanced Mathematics For Engineers And Scientists
Spiegel, Murray R. ؛  New York McGraw- Hill Book Company   ، 1983
شماره راهنما: ‭TA‬,‭333‬,‭.S6, T5‬,‭1983‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of Basic Mathematics
Kruglak, Haym ؛  New York McGraw- Hill Book Company   ، 1973
شماره راهنما: ‭QA‬,‭43‬,‭.K7, T5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical Handbook of Formulas And Tables
Spiegel, Murray Ralph ؛  New York McGraw- Hill Book Company   ، 1968
شماره راهنما: ‭QA‬,‭40‬,‭.S6, M3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of College Mathematics
Ayres, Frank ؛  New York McGraw- Hill, INC   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭43‬,‭.A9, T5‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Theory And Problems of Introduction To Engineering Calculations
Gottfried, Byron S. ؛  New York McGraw- Hill Book Company   ، 1979
شماره راهنما: ‭TA‬,‭333‬,‭.G6, T5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5