کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Thomas, George Brinton
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍ان‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ت‍وم‍اس‌،ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ون‌،۲۰۰۶-۱۹۱۴م‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌،۱۹۱۴-
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ص‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر آزم‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ،۱۹۱۴- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹،‌ت۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت ۹،‌ح ۵/‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت ۹،‌ح ۵/‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران نشر آزمون   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت ۹،‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران موسسه نشر علوم زمین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت ۹،‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت ۹،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابان توماس :حساب دیفرانسیل وانتگرال ( ۲۰۱۱)
توماس ،جورج برینتون ،۲۰۰۶-۱۹۱۴م ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹،‌ح۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک