کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Stewart, James
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وارت‌ ، ج‍ی‍م‍ز
اس‍ت‍وارت‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۴۱-
اس‍ت‍وارت‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍اطم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍زان‍ت‍ش‍ارات‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل وانتگرال
استوارت ، جیمز،۱۹۴۱- ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران ، مرکزانتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۵۲،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابگان دیفرانسیل و انتگرال :ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
استوارت ، جیمز ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا ۵۲۹،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل وانتگرال
استوارت ، جیمز ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابگان عام : دیفرانسیل وانتگرال
استوارت ، جیمز ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌ح۵۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک