کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Paleontology
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Paleontology- Encyclopedias
Invertebrates, Fossils
Vertebrates, Fossil
Fossils- Pictorial works
Continental drift
س‍ن‍گ‍واره‌ ه‍ا -ای‍ران‌
Paleontology- Congresses
Paleontology- Directories
Paleobotany
Paleontology- Data Processing
Invertebrates, Fossil
Invertebrates,Fossil
دی‍ری‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
Micropaleontology
Paleontology
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
Fortey,Richard
Chaline, Jean
Hammer, Oyvind
دولاپ‍اران‌
Pearsall, Debroah M.
Ivanov,Martin
داود زاده‌، م‌.
Doyle, Peter
Bignot, Gerard
Black, Rhona M.
Moore,Raymond C.1892- 1974 ?
Symposium Entitled Fossils and Climate ( 1982 : Liverpool )
Walker,Cyril
Clarkson, Euan Neilson Kerr
ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍اء ال‍دی‍ن‌
Singh, Harjendra
 
ناشر:
Springer- Verlag
Chapman & Hall
Cambridge University Press
REBO Publishers
Natural History Museum Publications
John Wiley & Sons
Dorling Kindersley
American Geophysical Union
Graham & Trotman
The Geological Society Of American,Inc And The University Of Kansas
Academic Press
وزارت‌ اق‍ت‍ص‍اد، س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
وزارت‌ م‍ع‍ادن‌ و ف‍ل‍زات‌، س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
Blackwell Publishing
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌، س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
Anmol Publications
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Fossils
Walker,Cyril ؛  London Dorling Kindersley   ، 1995,c1992
شماره راهنما: ‭QE‬,‭714‬,‭.W35‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Fossils:The Key To The Past
Fortey,Richard ؛  London Natural History Museum Publications   ، 1991
شماره راهنما: ‭QE‬,‭703‬,‭.F6,F6‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The Complete Encyclopedia Of Fossils: A Comprehnsive Guide To Fossils From Around The World
Ivanov,Martin ؛  Netherlands REBO Publishers   ، 2001
شماره راهنما: ‭QE‬,‭703‬,‭.I 8,C 6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Treatise On Invertebrate Paleontology
Moore,Raymond C.1892- 1974 ? ؛  Boulder The Geological Society Of American,Inc And The University Of Kansas   ، 1979-
شماره راهنما: ‭QE‬,‭770‬,‭. M6,T 7‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Invertebrate Palaeontology And Evolution
Clarkson, Euan Neilson Kerr ؛  London Chapman & Hall   ، 1994
شماره راهنما: ‭QE‬,‭770‬,‭.C5, I5‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The Elements of Palaeontology
Black, Rhona M. ؛  Cambridge Cambridge University Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QE‬,‭711.2‬,‭.B5, E4‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
An Introduction to Palaeontology
Singh, Harjendra ؛  New Delhi Anmol Publications   ، 1990
شماره راهنما: ‭QE‬,‭711.2‬,‭.S5, I5‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Fossils and Climate
Symposium Entitled Fossils and Climate ( 1982 : Liverpool ) ؛  Chichester John Wiley & Sons   ، 1984
شماره راهنما: ‭QE‬,‭701‬,‭.S9, F6‬,‭1984‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Paleontology of Vertebrates
Chaline, Jean ؛  Berlin Springer- Verlag   ، 1990
شماره راهنما: ‭QE‬,‭841‬,‭.C5, P3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Paleontological Data Analysis
Hammer, Oyvind ؛  Malden Blackwell Publishing   ، 2006
شماره راهنما: ‭QE‬,‭721.2‬,‭.D3, H3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Understanding Fossils
Doyle, Peter ؛  Chichester John Wiley & Sons   ، 1996
شماره راهنما: ‭QE‬,‭770‬,‭.D6, U5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Elements of Micropalaeontology
Bignot, Gerard ؛  London Graham & Trotman   ، 1990
شماره راهنما: ‭QE‬,‭719‬,‭.B5, E4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Paleoethnobotany
Pearsall, Debroah M. ؛  San Diego Academic Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭QE‬,‭905‬,‭.P4, P3‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Gondwana Six
Washington, D. C American Geophysical Union   ، 1987
شماره راهنما: ‭QE‬,‭511.5‬,‭.G6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزارشهایی چند از پژوهش های فسیل شناسی در شمال و مرکز ایران
تهران وزارت صنایع و معادن ، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۷۰۵‬,‭‌ف‍لا ۹،‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گامی چند در راه مطالعه چینه شناسی و فسیل شناسی تریاس در منطقه انارک ، ایران مرکزی
داود زاده ، م . ؛  تهران وزارت اقتصاد، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۵۱‬,‭د ۲،‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گامی چند در راه مطالعه فسیل شناسی و چینه شناسی ایران
تهران وزارت اقتصاد، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۷۰۵‬,‭‌ف‍لا ۹،‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چینه نگاری و فسیل شناسی پرکامبرین پسین تا کامبرین پیشین در رشته کوههای البرز، شمال ایران
حمدی ، بهاء الدین ؛  تهران وزارت معادن و فلزات ، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۵۱‬,‭‌ح ۸،‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سنگهای آهکی پرمین و شرح اسکلریت های هولوتورین یافت شده در آنها ناحیه سمنان -جنوب البرز مرکزی ایران ، کنودونتهای دونین زیرین مقطع قره دره واقع در ترکیه ، استروماتولیتهای کامبرین لکرکوه در شرق ایران مرکزی
تهران وزارت صنایع و معادن ، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۹۵۵‬,‭‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آثار پای دینوزور متعلق به ژوراسیک در ناحیه کرمان ، ایران مرکزی
دولاپاران ؛  تهران وزارت اقتصاد، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۷۵۶‬,‭‌ف‍لا ۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2