کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Lipschutz, Seymour
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ت‍وپ‍ول‍وژی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
س‍اخ‍ت‍ارداده‌ ه‍ا -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍اخ‍ت‍ار داد ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
س‍اخ‍ت‍ارداده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ورش‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ری‍ز، ن‍اق‍وس‌
ف‍اطم‍ی‌
ع‍ل‍وی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌- آی‍ی‍ژ
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰[دوهزار ]مساله حل شده ریاضیات گسسته
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ل۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  [تهران ] نشر نیریز، ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،‌ل۹/ ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰[دوهزار ]مسئله حل شده در ریاضیات گسسته
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ل ۹ ،د ۹/‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها
لیپ شوتز، سیمور ؛  [ بندر عباس ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س ۲ ،‌ل۹ / ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توپولوژی عمومی
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱‬,‭‌ل ۹ ،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
لیپ شوتز، سیمور ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل ۹ ،‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران کورش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ل ۹ ،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س ۲ ،‌ل۹ /‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مجموعه ها و مباحث مربوط به آن
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل ۹۲ ،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
احتمال
لیپ شوتس ، سیمور ؛  [تهران ] جنگل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ل ۹،‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران نشر علوم نوین - آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل ۹،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیشنیاز کامپیوتر
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۹،‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک