کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Leithold, Louis
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍ان‌
ح‍س‍اب‍ان‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
 
ناشر:
خ‍ل‍ی‍ل‌ پ‍اری‍اب‌
دان‍ش‍ج‍و
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ؛۱۱۰
ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنماو حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل ۹،ر۲/‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران علم و صنعت ؛۱۱۰   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل ۹ ،‌ح۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران نشرعلوم نوین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل ۹ ،‌ح ۵ /‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی "راهنمای "لیتهلد
لیتهولد، لوئیس ؛  [تهران ] خلیل پاریاب   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل ۹ ،‌ح۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل ۹،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک