کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ( ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
ان‍دروی‍د( م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ( ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ه‍ا
ج‍ی‌ م‍ت‌ - آزم‍ون‌ ه‍اوت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (ع‍ال‍ی‌)
آب‍اک‍وس‌
آم‍ارری‍اض‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌، س‍رور
ح‍س‍اب‍ان‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
اس‌.پ‍ی‌.اس‌.اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ج‍ی‌ م‍ت‌ - آزم‍ون‌ ه‍اوت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا ( ع‍ال‍ی‌)
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍اس‍ت‌، ل‍وران‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، خ‍ش‍ای‍ار
ف‍رن‍وش‌ ، رح‍م‍ان‌ ، ۱۳۳۹-
ن‍وران‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۵۱-
ب‍اق‍ری‌، ب‍ه‍روز
س‍الاری‌ اخ‍گ‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ اص‍ل‌ ، ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۴۷-
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
م‍ن‍وچ‍ه‍رزاده‌ ، م‍ه‍دی‌ ، ۱۳۶۱-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۶-
اک‍م‍ل‍ی‌ ، وح‍ی‍د
ب‍ای‍زی‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ره‍رو ، م‍ه‍دی‍ار
ف‍رزان‍ه‌ ، م‍ری‍م‌
س‍اج‍دی‌ ن‍ژاد، آرم‍ان‌
زم‍ان‍ی‍ان‌، س‍ارا
اس‍ت‍ی‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز
ن‍ادری‌، ف‍واد، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، زان‍ی‍س‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ص‍ف‍ار
پ‍ردازش‌
ن‍ص‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ع‍اب‍د: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: زان‍ی‍س‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علوم ریاضی
ابراهیمی ، محمد مهدی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۲،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمانهای گسسته
نورانی ، فاطمه ، ۱۳۵۱- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ن۸۴،‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل وانتگرال وهندسه تحلیلی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹،/‌ح۵/ر ‌ح‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
کاوش نامه ادبیات تطبیقی
کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، [۱۳۹۱]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
فرنوش ، رحمان ، ۱۳۳۹- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ف۴،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی صنعتی
حقیقی اصل ، علی ، ۱۳۴۷- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭‌ح۷،‌ش۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های کارشناسی ارشدودکترای تخصصی [ )D.hP ( TAMGجی مت ] استعداد وآمادگی تحصیلی
رهرو ، مهدیار ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭ر۹،‌م۳،۱۳۹۱‬,‭دک‍ت‍ری‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مباحث اساسی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی [ D.hP ( TAMG ( جی مت :]استعداد و آمادگی تحصیلی
رهرو ، مهدیار ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌ /۲۳۵۳‬,‭ر۹،‌م۲،۱۳۹۱‬,‭دک‍ت‍ری‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی D.hP ( ( شیمی :شیمی معدنی
زمانیان ، سارا ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭ز۸،‌م۳،۱۳۸۹‬,‭دک‍ت‍ری‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی D.hp ( ( مهندسی صنایع :مهندسی صنایع
ساجدی نژاد، آرمان ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌س۲،‌م۳،۱۳۸۸‬,‭دک‍ت‍ری‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی D.hP ( ( زیست شناسی سلولی ومولکولی
فرزانه ، مریم ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ف۴،‌م۳،۱۳۸۸‬,‭دک‍ت‍ری‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی D.hP ( ( زیست شناسی ( فیزیولوژی جانوری )
اکملی ، وحید ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷،‌م۳،۱۳۸۷‬,‭دک‍ت‍ری‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی ( ۲)
نادری ، فواد، ۱۳۶۳- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭دم‌/۲۳۵۳‬,‭‌ن۲،آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته
منوچهرزاده ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭دم‌/۲۳۵۳‬,‭‌م۸،‌س۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شبکه های عصبی مصنوعی
فاست ، لوران ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ف۲،‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
سالاری اخگر، مرتضی ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌س۲،آ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی [ diordnA اندروید ]برای برنامه نویسان
استیل ، جیمز ؛  تهران کیان رایانه سبز، زانیس ، خلیج فارس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی نرم افزار[ suqabA آباکوس ( ]همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته )
باقری ، بهروز ؛  تهران کیان رایانه سبز: زانیس : خلیج فارس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر ۹،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی [ 0.4 TEN.PSA ای .اس .پی .دات نت ۴/۰ ] به زبان [ سی شارپ ]
جمشیدی لاریجانی ، خشایار ؛  تهران کیان رایانه سبز: زانیس : خلیج فارس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷،‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار[ 91 )WSAP( SSPS اس .پی .اس .اس ( پی .ای .اس .دبلیو)۱۹]
بایزیدی ، ابراهیم ؛  تهران عابد: مهرگان قلم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ب۲،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9