کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ه‍ن‍ر - ت‍اری‍خ‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ، ف‍رزی‍ن‌
پ‍ورس‍ع‍ی‍دی‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اح‍م‍دی‌ ، طاه‍ر
م‍رادی‌ گ‍ه‍ر، زه‍را
ش‍ع‍اع‌ ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۸-
ف‍اض‍ل‍ی‌پ‍ور، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
س‍ی‍ف‍ی‌ ، زه‍ره‌
ب‍ان‍وزاده‌ ی‍زدی‌ ، م‍ج‍ی‍د
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد ، م‍ح‍س‍ن‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ل‍و ، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍لاص‍ال‍ح‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ف‍ی‍اض‌ ، س‍ع‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور، آرش‌
م‍ش‍ک‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍م‍دی‌، ک‍س‍ری‌، ۱۳۵۹-
دی‍وس‍ان‌، راب‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌، رام‍ون‍ا
 
ناشر:
طلای‍ی‌ پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ ح‍وزه‌ ودان‍ش‍گ‍اه‌
ف‍ارس‍ی‍ران‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
آب‍ژ، اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ف‍اطم‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌، ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
م‍ه‍رس‍ب‍ح‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب طلایی اقتصاد خرد
بانوزاده یزدی ، مجید ؛  تهران طلایی پویندگان دانشگاه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭پ‌/۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭وپ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ح۲،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمارواحتمال مهندسی
مشکانی ، محمدرضا ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌م۵،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بافت شناسی
فاضلی پور، سیمین ؛  تهران آبژ، ابن سینا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۵۵۱‬,‭‌ف۲، ‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنالیزریاضی ۲ ، مجموعه ریاضی همراه باسوالات وپاسخ کنکور ۹۰ ، کارشناسی ارشد
حسین پور، آرش ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌ح۵،آ۸۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیزعددی ۱ ، مجموعه ریاضی همراه باسوالات وپاسخ کنکور ۹۰ ، کارشناسی ارشد
مرادی گهر، زهرا ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌م۴،آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی ۲ ، مجموعه زیست شناسی همراه باسوالات وپاسخ کنکور ۹۰کارشناسی ارشد
شعاع حسنی ، علیرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌ش۷،‌م۹۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی ، مجموعه زیست شناسی همراه باسوالات وپاسخ کنکور ۹۰ کارشناسی ارشد
ملاصالحی ، حمیدرضا ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌ح۸،‌ب۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ، مجموعه زیست شناسی همراه با سوالات وپاسخ کنکور ۹۰ کارشناسی ارشد
حمدی ، کسری ، ۱۳۵۹- ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌ح۸،ز۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی سلولی و مولکولی ( ۱ ) ، مجموعه زیست شناسی همراه با سوالات وپاسخ کنکور ۹۰ کارشناسی ارشد
حمدی ، کسری ، ۱۳۵۹- ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌ح۸،ز۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گیاهی ، مجموعه زیست همراه باسوالات وپاسخ کنکور ۹۰ کارشناسی ارشد
سیفی ، زهره ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌س۹، ‌ف۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گیاهی ، مجموعه مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی همراه باسوالات وپاسخ کنکور ۹۰ کارشناسی ارشد
تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭ط۲، ‌ف۹۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ 8002 revreS LQS اس .کیو.ال ،سرور ۲۰۰۸]
دیوسان ، رابین ؛  تهران نقش سیمرغ ، برگ زیتون ، مهرگان قلم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، کارشناسی ارشد : مجموعه مهندسی صنایع همراه باسوالات وپاسخ کنکور۹۰
احمدی ، طاهر ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۳،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی ، کارشناسی ارشد : مجموعه مهندسی صنایع همراه باسوالات وپاسخ کنکور۹۰
پورسعیدی ، محمدحسین ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌پ۹،ط۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری ، کارشناسی ارشد : مجموعه مهندسی صنایع همراه باسوالات وپاسخ کنکور۹۰
فیاض ، سعید ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌ف۹،‌ک۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح ، کارشناسی ارشد : مجموعه مهندسی عمران همراه باسوالات وپاسخ کنکور۹۰
یعقوبلو ، حسین ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭م‌/۲۳۵۳‬,‭‌ی۷،‌م۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قرآن ، روانشناسی وعلوم تربیتی
عباس نژاد ، محسن ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه ودانشگاه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۳/۲۵‬,‭‌ع۲، ‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قرآن ، مدیریت وعلوم سیاسی
عباس نژاد ، محسن ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه ودانشگاه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌م۴،‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران و جهان
محمدی ، رامونا ؛  تهران فارسیران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌م۳،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9