کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
گ‍رده‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
وب‌ - اب‍زاره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - اق‍دام‍ات‌ ام‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍رم‌اف‍زار -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
س‍اخ‍ت‍ارداده‌ ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌ ،ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ق‍دس‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
گ‍ون‍زال‍س‌ ، راف‍ائ‍ل‌ س‍ی‌
ت‍ان‍ن‌ ب‍اوم‌، ان‍درو
ی‍اری‌ زن‍گ‍ن‍ه‌ ،م‍رض‍ی‍ه‌
ه‍ن‍ی‍ن‍ج‍ر ،م‍وری‍ن‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ن‍ص‍ور
ج‍ع‍ف‍ری‌ ، ه‍ادی‌
ب‍اوی‌ ،ام‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور ، م‍س‍ع‍ود
رض‍ای‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍اری‌ ،ف‍ران‍س‍ی‍س‌
ه‍دای‍ت‌ ف‍ر، ام‍ی‍ر م‍ه‍دی‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ، ج‍ع‍ف‍ر
پ‍ری‍پ‍رن‍او،ج‍وآن‌
ع‍م‍ی‍دی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ق‍وی‍دل‌ س‍ی‍وک‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
ن‍ظرپ‍ور ، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ،زان‍ی‍س‌ ، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ، ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌
ف‍اطم‍ی‌
ن‍ش‍رم‍ع‍ارف‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ع‍اب‍د،م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ف‍راه‍وش‌ (زوف‍ا)،آری‍اپ‍ژوه‌
ت‍رج‍م‍ان‌ خ‍رد ، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ،ن‍اق‍وس‌ ،خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ،ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
چ‍اپ‍ار،ن‍ه‍ادک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
ت‍ک‌ رن‍گ‌
م‍ع‍ارف‌
ن‍اق‍وس‌
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
آی‍لار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری
تانن باوم ، اندرو ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲،‌ش۲/‌ج‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی پیشرفته
کاری ،فرانسیس ؛  مشهد ترجمان خرد ، تهران : دانش نگار   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭‌ک ۲ ، ‌ش۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ( ۲)
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم معارف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌س۲،‌ف‍لا۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آلاینده های هورمون های محیطی
ابراهیمی ، منصور ؛  قم دانشگاه قم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۱۵۲/۵‬,‭‌ف‍لا ۲ ، آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پالینولوژی و کاربرد آن در زمین شناسی : پره کامبرین ( پروتروزوئیک ) ، پالئوزوئیک و مزوزوئیک با تاکید بر نمونه های فسیل از ایران
قویدل سیوکی ، محمد ؛  تهران تک رنگ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۹۹۳‬,‭‌ق ۹ ، ‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظرپور ، مهدی ؛  قم نشرمعارف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴‬,‭‌ن ۶ ، آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتروالگوریتم ها
جعفرنژادقمی ،عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ج۷ ، ‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
داده ساختارهاومبانی الگوریتم ها
قدسی ،محمد ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲، ‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری گام به گام اینترنت = TENRETNI ۲۰۱۰
باوی ،امید ؛  تهران عابد،مهرگان قلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹ ، ‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
وب پنهان ( راهنمای گام به گام جست وجوی اطلاعات عمیق ازاینترنت )
هنینجر ،مورین ؛  تهران چاپار،نهادکتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ه۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جستجودروب ( ویژه کتابداران ، کارشناسان اطلاع رسانی ) به همراه جستجودرسایت های خانه کتاب وکتابخانه ملی
یاری زنگنه ،مرضیه ؛  تهران فراهوش (زوفا)،آریاپژوه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۳۳۰‬,‭‌ی۲،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های نسل جدید [ NGN ان . جی . ان ]
عمیدیان ، علی اصغر ؛  تهران کیان رایانه سبز ،ناقوس ،خلیج فارس ،ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ع۸ ، ‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی وکاربردی امنیت ( 355-046 ytiruceS ANCC ocsiC سیسکو سی .سی .ان . آ .سکوریتی ۶۴۰-۵۵۳]
حسینقلی پور ، مسعود ؛  تهران کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ح۵ ،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی سیستم عامل لینوکس ( 4.01 utnubU اوبونتو ۱۰/۴)
جعفری ، هادی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س ۹۸ ، ‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پردازش تصویر دیجیتال با زبان [ BALTAM مطلب ]
گونزالس ، رافائل سی ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۳۷‬,‭‌گ۹ ، ‌پ۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی ( BALTAM مطلب )=BALTAM nO ediuG deilppA
تهران عابد،مهرگان قلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ر۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ 7 swodniW ویندوز ۷]
پریپرناو،جوآن ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹ ، ‌پ۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول میکروکامپیوترها
رضایی ، علیرضا ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭ر۶ ، ‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی (5SC pohsotohP ebodA ادوب فتوشاپ سی .اس .۵)
تهران کیان رایانه سبز ،زانیس ، خلیج فارس ، ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی نرم افزار
هدایت فر، امیر مهدی ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ه ۴ ، ‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9