کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را، ۱۳۴۲ - خ‍اطرات‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ک‍ی‍وی‌( م‍ی‍وه‌)
ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(س‌ )۸ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۱۱ ق‌ -.خ‍طب‍ه‌ ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ی‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -ن‍رم‌ اف‍زار
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ک‍وان‍ت‍وم‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ دون‍ال‍د، م‍ت‍ی‍و
ح‍ی‍دری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۲-
ع‍اب‍دی‍ن‌، ج‍واد، ۱۳۳۲-
گ‍ری‍ف‍ی‍ت‍س‌، دی‍وی‍د ج‍ف‍ری‌، ۱۹۴۲-
م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ارب‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۴۶-
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ان‍دا (م‍ودب‌ پ‍ور)، ۱۳۴۲-
م‍ه‍راب‍ی‍ان‌، ص‍دی‍ف‍ه‌، ۱۳۲۶-
ام‍ی‍ن‌ پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر، ۱۳۳۸- ۱۳۸۶.
دن‌، س‍ان‍درا
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اع‍ظم‌، ۱۳۵۱-
ن‍ظری‌، ف‍اض‍ل‌، ۱۳۵۷-
پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا، ۱۳۳۱-
م‍ج‍ل‍س‍ی‌ ک‍وپ‍ائ‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳-
ن‍ئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ن‌ ، ری‍چ‍ارد
ب‍اق‍رپ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍وپ‍ردازان‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ن‍ی‍ری‍ز
پ‍ات‍ی‍ان‌
س‍وره‌ م‍ه‍ر( واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌)
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌؛ آذر
پ‍ردازش‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍وره‌ م‍ه‍ر
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍رواری‍د
دل‍ی‍ل‌ م‍ا
آی‍ی‍ژ
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل اشعار ۱۳۵۹- ۱۳۸۵
امین پور، قیصر، ۱۳۳۸- ۱۳۸۶. ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۲‬,‭‌م۶،آ۱۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ننه سرما
معینی ، ماندا (مودب پور)، ۱۳۴۲- ؛  تهران نیریز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ع ۷۱۸ ،‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سه کتاب :مثل همه ی عصرها، طعم گس خرمالو، یک روز مانده به عید پاک
پیرزاد، زویا، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۹۲‬,‭‌ی ۴۴ ،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آن ها
نظری ، فاضل ، ۱۳۵۷- ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۵۳‬,‭ظ ۲۵۷ ،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقلیت
نظری ، فاضل ، ۱۳۵۷- ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۵۳‬,‭ظ ۲۵۷ ،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گریه های امپراطور
نظری ، فاضل ، ۱۳۵۷- ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۵۳‬,‭ظ ۲۵۷ ،‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی کاربردی
مهرابیان ، صدیفه ، ۱۳۲۶- ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۴۱/۲‬,‭‌م ۹ ،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کیوی :فیزیولوژی و تکنولوژی صنایع تبدیلی کیوی و اصول نگهداری آن در سردخانه
عابدین ، جواد، ۱۳۳۲- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۷۹‬,‭‌ک۹،‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زمین شناسی
حیدری ، حبیب الله ، ۱۳۶۲- ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ح ۹ ،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم ها با استفاده از شبه کد[ C + + سی .پلاس .پلاس ]
نئوپولیتن ، ریچارد ؛  تهران پاتیان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌ن۹/‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی سلولی و ملکولی لودیش ۲۰۰۸
تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۸۱/۲‬,‭‌ل۹،ز۹/‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مکانیک کوانتومی
گریفیتس ، دیوید جفری ، ۱۹۴۲- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌گ ۴ ،آ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل مایکروسافت [ 7002 lecxE اکسل ۲۰۰۷]
مک دونالد، متیو ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا ۷ ،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزار[ tcejorP S M ام .اس .پروجکت ]به زبان ساده ( از ۲۰۰۳ تا۲۰۰۷]
باقرپور، مرتضی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران سیمای دانش ؛ آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م ۴ ،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فدک از غصب تا تخریب
مجلسی کوپائی ، غلامحسین ، ۱۳۴۳- ؛  قم دلیل ما   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷/۲۵‬,‭‌م ۳ ،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دا :خاطرات سیده زهرا حسینی
حسینی ، اعظم ، ۱۳۵۱- ؛  تهران سوره مهر( وابسته به حوزه هنری )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ح ۵ ،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با کودکم رفتار کنم ؟
گاربر، استیون ، ۱۹۴۶- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌گ ۲ ،‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
واکنش ها و شناسایی جامدات
دن ، ساندرا ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۸‬,‭د ۹ ،و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزارهای مهندسی آب قابل استفاده دانشجویان رشته های مهندسی آب ، مهندسی عمران ، و مهندسان مرتبط با رشته های آبیاری ...آبخیزداری و...
تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷/۸‬,‭‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی الکترونیک
میرعشقی ، علی ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۶‬,‭‌م ۹ ،‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9