کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍لاح‍ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ -ح‍وادث‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -ن‍ش‍ر -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍ت‍م‍ت‍ی‍ک‍ا(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ -ای‍ران‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
آم‍ار - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (ع‍ال‍ی‌)
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ل‍م‍ب‍ی‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
ن‍ج‍وم‌ -رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹
ارت‍ج‍اع‌(ف‍ی‍زی‍ک‌)
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ آل‍ی‌
ک‍وان‍ت‍وم‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ول‍ت‍س‌، دوآن‌
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۱۶-
ات‍ک‍ی‍ن‌، ری‍م‍ون‍د ج‍ان‌
خ‍زای‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار، ۱۳۵۱-
گ‍ارس‍ی‍ا م‍ارک‍ز، گ‍اب‍ری‍ل‌، ۱۹۲۸-
ت‍ام‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
گ‍روس‌، اک‍س‍ل‌، ۱۹۶۱-
پ‍ورح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
ی‍وس‍ف‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۶- ۱۳۶۹
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ب‍خ‍ش‍ع‍ل‍ی‌
پ‍ل‍ن‌، اس‍ت‍ی‍س‍ی‌
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸
ک‍اک‍ان‍ژادی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۲-
داس‍ت‍ای‍ف‍س‍ک‍ی‌، ف‍ی‍ودرو م‍ی‍خ‍ای‍ل‍وی‍چ‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ده‍ک‍ردی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴-
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ه‍لال‌ ای‍ران‌
ف‍ردوس‌
ش‍ای‍گ‍ان‌؛ م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌؛ م‍ه‍رج‍رد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
ع‍اب‍د، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ج‍م‍ش‍ی‍د ق‍ن‍ب‍ری‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
آری‍ا پ‍ژوه‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ آم‍وزگ‍ار م‍ه‍ر(ان‍ت‍ش‍ارات‌ زوف‍ا)
ح‍ی‍ان‌- اب‍اص‍ال‍ح‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کمال :الگوهای شخصیت سالم
شولتس ، دوآن ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۹،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی جاوتز
جاوتز، ارنست ، ۱۹۱۶- ؛  تهران حیان - اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۴۶‬,‭‌ج ۲ ،‌م ۹ /‌خ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک آلی
کاکانژادی فرد، علی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۷۶‬,‭‌ک ۲ ،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی :برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م ۹ ،‌پ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی پلیمر(رشته شیمی )
معصومی ، بخشعلی ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌م ۶ ،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمون های جامع استخدامی ، ویژه :ادارات ، شرکتهای دولتی ، خصوصی ، کلیه ارگانها و نهادها
خزایی ، هوشیار، ۱۳۵۱- ؛  تهران شایگان ؛ مهرگان قلم ؛ مهرجرد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۱۳،آ۴/‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
[ tsiV swodniWaویندوز ویستا]
مک فدریز، پل ؛  تهران عابد، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و ۹۵ ،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
یادداشت های درسی مکانیک کوانتومی
گروس ، اکسل ، ۱۹۶۱- ؛  تهران اندیشمند، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، روابط عمومی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌گ۴۹،‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات امدادی ، تشخیصی و درمانی در حوادث هسته ای و پرتوی
پورحیدری ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭U‬,‭۲۶۴‬,‭‌پ ۹ ،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمارو احتمالات
جعفری دهکردی ، علی ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭دم‌/۲۳۵۳‬,‭‌ج۷،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی و تخصصی شبکه اینترنت و وب
مایکروسافت ؛  تهران آریا پژوه ؛ موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی آموزگار مهر(انتشارات زوفا)   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌م ۲ ،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تئوری الاستیسیته
اتکین ، ریموند جان ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۱‬,‭‌ف‍لا ۲ ،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای [ acitamehtaM متمتیکا ]برای یک فیزیکدان
تام ، پاتریک ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰/۷‬,‭‌ت ۲ ،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص ۷ ،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معیارهای کیفیت فنی نشریات علوم پزشکی
اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ن ۵ ،‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاغذ زر
یوسفی ، غلامحسین ، ۱۳۰۶- ۱۳۶۹ ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۲۹‬,‭آ ۱۴ ،‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیوتن
امیرخانی ، رضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۵‬,‭‌م ۸۳۴۵ ،‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل نجوم
پلن ، استیسی ؛  مشهد جمشید قنبری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۶۳‬,‭‌پ ۸ ،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
توفان برگ و چند داستان دیگر
گارسیا مارکز، گابریل ، ۱۹۲۸- ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۸۱۸۰/۲۸‬,‭‌ف‍لا ۴ ،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شب های روشن و نازک دل
داستایفسکی ، فیودرو میخایلویچ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۶۰‬,‭‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9