کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ای‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا،۱۳۴۲ - خ‍اطرات‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
رس‍ت‍اخ‍ی‍ز
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ج‍ان‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ج‍ان‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
وی‍روئ‍ی‍ده‍ا
زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌آل‌ ی‍اس‍ی‍ن‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ق‍رآن‌ - پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ل‍طی‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ح‍ج‌ -خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رم‍وم‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
اح‍م‍دزاده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ب‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
اش‍م‍ی‍ت‌ -ن‍ی‍ل‍س‍ون‌، ک‍ن‍وت‌
م‍ح‍م‍د زاده‌، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا
ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد، س‍ی‍د ج‍واد،۱۳۴۴-
ش‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
رئ‍ی‍س‍ی‌، رض‍ا
م‍وس‍وی‌، ف‍ری‍د
ک‍م‍ای‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
خ‍وش‌ ب‍ی‍ن‌ خ‍وش‌ ن‍ظر، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
ش‍ال‍چ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ل‍ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آل‍ب‍رت‌
خ‍ی‍ر ان‍دی‍ش‌، آذر م‍ی‍دخ‍ت‌
ج‍وه‍رچ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رپ‍ور، ب‍ه‍روز،۱۳۲۴-
م‍ی‍ر م‍وی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌
م‍ولای‍ی‌ ن‍ی‍ا ه‍م‍دان‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ع‍اب‍د
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ب‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
س‍وره‌م‍ه‍ر
گ‍س‍ت‍ره‌
ال‍ی‍اس‌، خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ان‍ون‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ص‍ف‍ار،اش‍راق‍ی‌
پ‍رت‍و خ‍ورش‍ی‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ب‍ط ال‍ب‍ن‍ی‌
م‍ع‍ارف‌
ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
آی‍ی‍ژ
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف زیبای خنده بیش از ۷۰۰۰ لطیفه و نکته ظریف
هاشمی نژاد، سید جواد،۱۳۴۴- ؛  [تهران ] پرتو خورشید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۳۲۷‬,‭‍ه۲،د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پایان نامه های قرآنی
مولایی نیا همدانی ، عزت الله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران فرهنگ سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۸۳۵‬,‭‌ف‍لا۵،‌م۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک
خوش بین خوش نظر، محمدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران صفار،اشراقی   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ه۲،‌م۲/ر ‌خ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری [ 7002 tenretnI اینترنت دو هزار و هفت ]
جوهرچی ، حسین ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲،‌ج۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی آزمایشگاهی
میرمومنی ، محمد حسین ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۱۹‬,‭‌م ۹،‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه جانور شناسی و تشریح جانوران آزمایشگاهی
میر مویدی ، علی نقی ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۵۳‬,‭‌م۹۷،آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی جانوری
اشمیت -نیلسون ، کنوت ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۷۳۹/۲‬,‭‌ف‍لا ۵،‌ف۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی لنینجر
لنینگر، آلبرت ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۴۱۵/۲‬,‭‌ل ۹،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه زیست شناسی
خیر اندیش ، آذر میدخت ؛  تهران بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۰۲/۵‬,‭‌خ ۹،د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک تحلیلی
بیانی ، حسین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭وپ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ب۹،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فیزیک
شکری ، علی اصغر ؛  تهران الیاس ، خدمات فرهنگی کانون کتاب شریف   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲‬,‭‌ش ۸،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی
بیانی ، حسین ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭وپ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ب۹،ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شطرنج باماشین قیامت
احمدزاده ، حبیب ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ح ۷۵۵،‌ش۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
موج ومرجان (داستان یک شهر)
رئیسی ، رضا ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۷۵‬,‭‌ی ۸۷،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دختران ا.پی .دی :خاطرات میناکمایی
کمایی ، مینا ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ک ۷۵،آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نایب :سفرنامه حج
محمد زاده ، علی رضا ؛  تهران معارف   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌م ۳،‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شرح وتحقیق زیارت آل یاسین
موسوی ، فرید ؛  قم سبط البنی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۱/۸۲‬,‭آ ۷،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رحمت نامه
شالچیان ، علی اکبر ؛  تهران گستره   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲‬,‭‌ش ۲،ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ویروئیدها (کوچکترین عوامل بیماری زای گیاهی )
جعفرپور، بهروز،۱۳۲۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۵۰۰‬,‭‌ج ۷ ،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اکولوژی
اردکانی ، محمدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۴۱‬,‭‌ف‍لا ۴ ،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9