کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ری‍اض‍ی‌
دام‍غ‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
وی‍ت‍ام‍ی‍ن‍ه‍ا -م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ن‍گ‌ م‍ع‍دن‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍اح‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ب‍رت‍س‍ی‍م‍اس‌، دی‍م‍ی‍ت‍ری‍س‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ک‍اردان‌ ن‍ش‍اطی‌، م‍ح‍م‍د
دول‍ت‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۴۹-
طاه‍ری‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
ک‍اظم‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍د
وی‍س‍ک‍اس‌، ج‍ان‌
ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
م‍ق‍دس‍ی‌، ج‍واد
ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‌ اح‍س‍ان‌
چ‍ن‌، چ‍ی‌ .س‍ت‍ون‍گ‌
ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ص‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ول‍ن‍د، ج‍رال‍د
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
چ‍اپ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍وپ‍ردازان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍و ع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ اطلاع‍ات‌
پ‍ردازش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
چ‍رت‍ک‍ه‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
ب‍ن‍ی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍رگ‌ رض‍وان‌ ؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ری‍ح‍ان‍ه‌ ال‍رس‍ول‌ (س‌) ی‍زد
ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌- آی‍ی‍ژ
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد زمین شناسی ۷۴ تا۸۴
دولتی ، جواد، ۱۳۴۹- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د ۹ ،آ۴‬,‭۸۴-۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
کاردان نشاطی ، محمد ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ک۲،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
اطلاعات علمی
تهران موسسه اطلاعات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۴Q
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ 3002 sseccA اکسس ۲۰۰۳]
ویسکاس ، جان ؛  تهران چرتکه ، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲ ،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختارفایلها )شامل :شرح کامل درس به همراه ذکر نکات کنکوری ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭گ‌/۲۳۵۳‬,‭‌س۲۴،‌م۷/‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مفاهیم سیستم عامل ویژه داوطلبان کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر شامل :شرح کامل درس طبق سر فصل های وزارت علوم ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭گ‌/۲۳۵۳‬,‭‌س۹،‌م۷/‌ک‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه ویتامین ها و مواد معدنی
حیدری ، علی احسان ؛  تهران بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۵۹‬,‭‌ح ۹ ،د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه مشاهیر و مفاخر دامغان
کاظمینی ، میرزا محمد ؛  تهران برگ رضوان ؛ با همکاری بنیاد فرهنگی ، پژوهشی ریحانه الرسول (س ) یزد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۸۷‬,‭‌ف‍لا ۷،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱[ یک ]برای دانشجویان علوم و مهندسی
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک ۴،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در آنالیز ریاضی
فتاحی ، عبدالمجید ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف ۲،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز حقیقی
فولند، جرالد ؛  تهران بنیان علوم تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۵‬,‭‌ف ۹،آ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۲[ دو( ]رشته ریاضی )
احمدی ، محمد باقر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا ۳،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول کنترل پیشرفته و کنترل چند متغیره
چن ، چی .ستونگ ؛  شاهرود دانشگاه صنعتی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌چ ۹،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بهینه سازی خطی
برتسیماس ، دیمیتریس ؛  همدان دانشگاه بو علی سینا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ب ۴،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی [ baltaM مطلب ]برای مهندسان
چاپمن ، استیون ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌چ ۲،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
صمدی ، عباس ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ص ۸،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری [ 41 sspS اس .پی .اس .اس .چهارده ]
صادقی ، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ص ۲،آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران نشر علوم نوین - آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل ۹،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی تاریخی
طاهری ، عزیزالله ؛  شاهرود دانشگاه صنعتی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۸/۳‬,‭ط ۲،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مینرالوگرافی ( کانه نگاری ( )رشته زمین شناسی )
مقدسی ، جواد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۹۰‬,‭‌م ۷،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9