کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -م‍داره‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ای‍م‍ن‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ( ع‍ال‍ی‌)
م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌
س‍ی‌ ( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
زن‍وزی‌، ف‍اطم‍ه‌
آرون‍د ب‍رم‍چ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ح‍م‍دی‌ راد، ن‍اص‍ر
ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌، ف‍رش‍ی‍د
خ‍زائ‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍ن‍گ‍ام‍ی‍ان‌ اص‍ل‌، ال‍ی‍اس‌
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌، ۱۹۴۵-
ول‍ه‍ارد، پ‍ی‍ت‍ر
خ‍وش‌ ب‍ی‍ن‌ خ‍وش‌ ن‍ظر، م‍ح‍م‍د رض‍ا، ۱۳۴۸-
ب‍زرگ‍زاده‌، م‍وس‍ی‌
ت‍ج‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ب‍اس‌، اب‍ول‌
ام‍ی‍راف‍ش‍اری‌، س‍اس‍ان‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ص‍اح‍ب‌ ه‍ن‍ر، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (ن‍ص‌)
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
ص‍ف‍ار
ارگ‌
ن‍ص‌
آص‍ال‌، ش‍ای‍گ‍ان‌
آزاده‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
اس‍ت‍ادی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍رک‍ار آف‍ری‍ن‍ان‌
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور ریاضی فیزیک منطبق بر تغییرات کنکور۸۳
تهران کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با[ C++ سی ]++ برنامه بنویسیم :حاوی ۲۲۰ برنامه اجرا شده C++ در رابطه با مطالب هر فصل ، در انتهای هر فصل
دیتل ، هاروی ، ۱۹۴۵- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۲،د ۹ /‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد ریاضی :خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری تست های ... با پاسخ تشریحی کنکور سراسری
هنگامیان اصل ، الیاس ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭ر/۲۳۵۳‬,‭‌ه ۹،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی پاسکال "برنامه سازی ساخت یافته و حل مسائل نمونه "بر اساس ترجمه (لیدا جواهرقلم و فرنگیس شاکری ( )رشته کامپیوتر )کتاب منتخب دانشگاه پیام نور، شامل
اسکندری ، مجید ؛  تهران استادی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا ۹،‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسائل برگزیده کتاب آدامز جلد اول و تشریح مسائل امتحانی ریاضی عمومی ۱ ، شامل امتحانات
محمدی راد، ناصر ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭آ ۴،‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مسائل برگزیده از کتاب آپوستل جلد۲
محمدی راد، ناصر ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا ۲،‌م۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک
خوش بین خوش نظر، محمد رضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ه۲،‌م۲/ر ‌خ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
ولهارد، پیتر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭و ۸،‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۲۱۲‬,‭‌ف‍لا ۷،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی سلولی و ملکولی
عباس ، ابول ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۱۸۵/۵‬,‭‌ع ۲،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل کامل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی مانو)
بزرگزاده ، موسی ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م ۲،‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد شیمی ( تجزیه )
آروند برمچی ، مجید ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭آ ۴،‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک
امیرافشاری ، ساسان ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا ۸،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مقاومت مصالح
تجری ، مهدی ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ت ۳،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل طبقه بندی شده زمین شناسی ویژه کنکور کاردانی به کارشناسی
خزائی ، هوشیار ؛  تهران آصال ، شایگان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ ۴،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تست و کنکور پایگاه داده ها
شیرافکن ، فرشید ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۹،‌ت۵/‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کاردانی به کارشناسی کتاب جامع کنکور مهندسی کامپیوتر
صاحب هنر، سعید ؛  تهران نشرکار آفرینان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ص ۲،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد شیمی ( معدنی )
یوسفی ، محمد ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ی۹،‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد معادلات دیفرانسیل
یوسفی ، اسماعیل ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ی ۹،‌خ۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مخزن سوالات شیمی آلی
زنوزی ، فاطمه ؛  تهران موسسه علمی فرهنگی (نص )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۲۴‬,‭ز ۹،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9