کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رگ‍ش‍ت‌ ( ری‍اض‍ی‍ات‌)
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ - ق‍رن‌۱۴
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۵ - ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍م‍ون‍ه‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ - ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ن‍ک‍ی‍د دی‍وی‍د، رون‍ال‍د، ۱۹۴۲-
ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ائ‍ی‌، اح‍م‍د
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌، ۱۹۵۲-
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۵-
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا، ۱۳۳۴-
ب‍ی‍ت‍س‌، داگ‍لاس‌
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
وی‌ م‍ای‍ر، ری‍چ‍ارد
م‍ف‍ی‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
ف‍رون‍د، ج‍ان‌
رج‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اش‍ب‍چ‍ر، چ‍ارل‍ز
م‍ات‍ی‍وز، ج‍ان‌، ۱۹۴۳-
ص‍ادق‍ی‌ راد، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ی‍م‍ل‌، پ‍ال‌
ام‍ج‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۴۹-
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ه‌، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
دال‍ف‍ک‌
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌ ؛ س‍ائ‍س‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍ی‍ار، پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌
ج‍ل‍وه‌
م‍درس‍ه‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیو مکانیک عمومی
رجائی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭ر۳،‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
فروند، جان ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هارلی هان اینترنت را آموزش می دهد
هان ، هارلی ، ۱۹۵۲- ؛  تهران کتاب غزال ؛ سائسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ه۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع 6 ihpleD برای برنامه نویسان
کیمل ، پال ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موضوعی تفسیر نمونه
علی بابائی ، احمد ؛  قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‌م ۷،‌ت۷۰۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱( رشته ریاضی )
بابلیان ، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۲،آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۹۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تفسیرنمونه :تفسیر و بررسی تازهای در باره قرآن مجید بادرنظر گرفتن نیازها، خواستها، پرسشها، مکتبها و مسائل روز
مکارم شیرازی ، ناصر، ۱۳۰۵- ؛  تهران دارالکتب اسلامیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‌م۷،‌ت۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیون غیر خطی و کاربردهای آن
بیتس ، داگلاس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۹،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی برای ریاضیات ، علوم و مهندسی
ماتیوز، جان ، ۱۹۴۳- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۲،ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
شیدفر، عبداله ، ۱۳۱۹- ؛  [ تهران ] دالفک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ش۹،ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر ۲۰۰۳ شامل ۱۰۰۰۰ لغت و بیش از ۲۰۰ تصویر و نمودار
تهران دانشیار، پیک علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باسیستمهای هوشمند
امجدی ، نیما، ۱۳۴۹- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی [ LMX ایکس .ام .ال ] در ۲۴ ساعت
اشبچر، چارلز ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن
طوسی ، محمد رضا، ۱۳۳۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭ط۹،‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش رجیستری :۲۵۰ دستور حفاظتی در ویندوز
صادقی راد، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹،‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ LQS اس .کیو .ال ] سرور ۲۰۰۰ در ۲۱ روز
وی مایر، ریچارد ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات شیمی فیزیک
مفیدی ، جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۶‬,‭‌م۷،‌ت۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
کینکید دیوید، رونالد، ۱۹۴۲- ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۹،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9