کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌گ‍ال‍وا - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
ک‍وان‍ت‍وم‌ - ن‍ظری‍ه‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌- واک‍ن‍ش‍ه‍ا-س‍رع‍ت‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ات‍وک‍د(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - اص‍طلاح‍ه‍ا وت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - ت‍اری‍خ‌
ری‍اض‍ی‍ات‌- ت‍اری‍خ‌- ب‍ه‌زب‍ان‌ س‍اده‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
س‍ی‍م‍ول‍ی‍ن‍ک‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رق‌
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۴-
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌،۱۹۵۲-
ن‍ای‍ف‍ه‌، م‍ن‍ی‍رح‍س‍ن‌،۱۹۸۵-
ش‍ارپ‌، دی‍وی‍دوی‍ل‍ی‍ام‌ آرت‍ور،۱۹۳۱-
ش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز،۱۳۰۵-
گ‍رای‍ن‍ر، وال‍ت‍ر،۱۹۳۵-
ل‍وای‍ن‌، آی‍را،۱۹۳۷-
دی‍وی‍س‌، پ‍ل‌
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د،۱۳۳۲-
آق‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۰-
ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌، اح‍م‍د گ‍ردآورن‍ده‌
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۰-
ه‍ولاس‌
ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ف‍ک‍ور ی‍ک‍ت‍ا، ع‍ل‍ی‌
ادواردز، ه‍ارول‍د
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
پ‍ارس‍ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۹-
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌،۱۹۵۶-۱۸۶۴
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ف‍اطم‍ی‌
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌اروم‍ی‍ه‌
س‍الار
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍رم‍زگ‍ان‌
پ‍ژوه‍ن‍ده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌اراک‌
ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍رش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
ع‍ل‍م‍ی‌ وف‍ن‍ی‌
دان‍ش‍ی‍ار
پ‍رت‍و ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل مقدماتی ومسائل مقدارمرزی
بویس ، ویلیام ؛  اصفهان نشرشیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹،‌م۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه گالوا( شامل ۱۲۵ تمرین حل شده )
ادواردز، هارولد ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۷‬,‭‌ف‍لا۴،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر شامل ۷۶۰۰ لغت وبیش از ۳۰۰ تصویر ونمودار
تهران دانشیار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین همایش تاریخ ریاضی :۶ اسفندماه ۱۳۷۷
شرف الدین ، احمد گردآورنده ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ش۴،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ 89 swodniW ویندوز۹۸]
سعادت ، سعید،۱۳۳۲- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹،‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰[دوهزار ]مساله حل شده ریاضیات گسسته
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ل۹،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز( KNILUMIS شبیه سازی به کمک نرم افزارbaltaM(
فکور یکتا، علی ؛  مشهد پرتو نگار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س ۹ ،‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ tenretnI اینترنت ]
هان ، هارلی ،۱۹۵۲- ؛  تهران ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آنالیز ریاضی :کتاب اصول آنالیز ریاضی ،" والتر رودین " وبرگزیده کتاب آنالیز ریاضی " تام م .اپوستل " وکتاب اصول آنالیز حقیقی ربرت جی بارتل و آزمون ورودی کارشناسی ارشد ومسابقات ریاضی به انضمام قضایای اسنادی ومسائل تکمیلی
ضیایی ، محمد،۱۳۵۰- ؛  تهران علمی وفنی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ض۹،‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور پزشکی دورلندانگلیسی فارسی =ciD lacideM detartsullI sdnalroD ...
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ،۱۹۵۶-۱۸۶۴ ؛  تهران نشر کلمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭د۹،‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ، محمدرضا،۱۳۳۴- ؛  تهران نشرکتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹،‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای 41 DACOTUA
پارسای ، علیرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۲،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرعت وتعادل درشیمی
آقایی ، حسین ،۱۳۲۰- ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۲‬,‭آ۷،‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
لواین ، آیرا،۱۹۳۷- ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳/۲‬,‭‌ل۹،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طیف سنجی مدرن
هولاس ؛  تهران دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط ۹،‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیمی
شارپ ، دیویدویلیام آرتور،۱۹۳۱- ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ش۲،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکتریسیته ومغناطیس
نایفه ، منیرحسن ،۱۹۸۵- ؛  تبریز سالار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ن۲،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کوانتم
دیویس ، پل ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭د۹،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کوانتومی
گراینر، والتر،۱۹۳۵- ؛  تهران نشردانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌گ۴۲،‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عالی جناب چکمه ( گوشه ای ازتاریخ ریاضیات )
شهریاری ، پرویز،۱۳۰۵- ؛  تهران پژوهنده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ش۹،‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9