کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍وان‍ت‍وم‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
س‍ی‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
اح‍ت‍م‍الات‌
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ه‍ان‌
م‍ک‌ ک‍ی‍ن‌
ب‍الاس‍وب‍رام‍ان‍ی‍ان‌
ک‍رن‍ی‍گ‍ان‌، ب‍رای‍ان‌
ب‍وردن‌، ری‍چ‍ارد
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۷-
ش‍ه‍ری‍س‍ا، ع‍زی‍ز
لای‍ب‍وف‌، ری‍چ‍ارد
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌،۱۳۳۰-
ق‍ل‍ی‌ زاده‌، ب‍ه‍روز،۱۳۳۴-
وی‍ت‌، م‍ی‍چ‍ل‌
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍ره‍اد
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، رود
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۷-
س‍اک‍ورائ‍ی‌، ج‍ون‌ ج‍ان‌، ۱۹۳۳ - ۱۹۸۲.
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
راس‌، ک‍ن‍ت‌
 
ناشر:
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ وف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
ن‍اق‍وس‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍لال‍ه‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ع‍زی‍ز ش‍ه‍ری‍س‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍رم‍زگ‍ان‌
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌ ؛ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ج‍و
ن‍ش‍رم‍ن‍ص‍وری‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
م‍درس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 89 swodniW ویندوز ۹۸]
پری ، گرگ ؛  تهران ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹،‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی بااحتمال
دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مقدماتی :نظریه حسابان
راس ، کنت ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭ر۲،آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
قلی زاده ، بهروز،۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ق۸،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
بوردن ، ریچارد ؛  [تهران ] نشرمنصوری   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۹،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حل و تشریح مسائل آنالیز ریاضی آپوستل
محمدی ، فرهاد ؛  [همدان ] انتشارات دانشجو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌م۳،‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کوانتومی نوین
ساکورائی ، جون جان ، ۱۹۳۳ - ۱۹۸۲. ؛  اراک فتح دانش ؛ فتحعلیان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌س۲ ،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسائل حل شده و مسائل حل نشده مکانیک کوانتومی
بالاسوبرامانیان ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌ب۲،‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی ( الگوریتمهای نوین )
آریانژاد، میربهادرقلی ،۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭آ۴،‌ب۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی مقدماتی
مک کین ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۰۸/۲‬,‭‌م۷،ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی ( ۲)
شهریسا، عزیز ؛  تبریز عزیز شهریسا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭‌ش۹،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ۱
آقابزرگ ، حسین ،۱۳۲۷- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱/۲‬,‭آ۷،‌ش۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کوانتومی
لایبوف ، ریچارد ؛  تهران دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌ل۲،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حیات پررمزورازکوانتومها
هان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌ه ۲،‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی :فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
پورجوادی ، علی ،۱۳۲۷- ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹،و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوترنوین والگوریتمها
نقیب زاده ، محمود ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ن۷،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
[ cسی ] گام به گام
ویت ، میچل ؛  تهران مجتمع آموزشی وفنی تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 5 cisaB lausiV ویژوال بیسیک ۵] پیشرفته
استیونز، رود ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل وطراحی برنامه به زبان C
کافمن ، الیوت ؛  تهران ناقوس : موسسه فرهنگی انتشاراتی سلاله نیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی C
کرنیگان ، برایان ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،‌ک۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9