کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ج‍ب‍رت‍ع‍وی‍ض‍پ‍ذی‍ر
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
آم‍ارری‍اض‍ی‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌
ج‍ب‍ر -ت‍اری‍خ‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -ک‍ی‍ف‍ی‌
م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر-م‍ق‍ال‍ه‌ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ری‌ ف‍وری‍ه‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ت‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ص‍ری‌ خ‍رم‍ای‍ی‌، م‍ری‍م‌
ل‍ی‌ ف‍ور، راب‍رت‌
ت‍ق‍وی‍ان‌، طوب‍ی‌
وگ‍ل‌، آرت‍ورای‍زری‍ی‍ل‌
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ش‍ارپ‌، رودن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ .دان‍ش‍ک‍ده‌م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۲۵-
چ‍رچ‍ی‍ل‌، روئ‍ل‌ ون‍س‌،۱۸۹۹-
رودی‍ن‌، وال‍ت‍ر
دوس‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ازی‍ی‍ری‌، وال‍در
س‍ال‍وم‍ون‍ز، گ‍راه‍ام‌
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، م‍ال‍ک‍ول‍م‌
وان‌ در واردن‌، ل‍ی‍ن‍درت‌
ه‍اروی‌، ج‍ان‌
ک‍لاف‍ام‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ب‍الاک‍ری‍ش‍ن‍ان‌،۱۹۳۱-
اس‍ک‍وای‍رز، ی‍وان‌،۱۹۳۳-
 
ناشر:
م‍دب‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ج‍زی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ف‍اطم‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍دت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
س‍روش‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
اح‍رار
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کیفی معدنی
وگل ، آرتورایزرییل ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۱‬,‭و۸،‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی آمارومحاسبه احتمالات
مازییری ، والدر ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۲،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱
بابلیان ، اسماعیل ،۱۳۲۵- ؛  [تهران ] جهاددانشگاهی ، واحدتربیت معلم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۲،آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سریهای فوریه ومسائل مقدار مرزی
چرچیل ، روئل ونس ،۱۸۹۹- ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۴‬,‭‌چ۴،‌س۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جبر از خوارزمی تاامی نوتر
وان در واردن ، لیندرت ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۵‬,‭و۲،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات به روش تمرین ( رشته های ریاضی محض ، کاربردی ودبیری )
دوستی ، حسین ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۲‬,‭د۹،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات ( رشته ریاضی محض ، کاربردی ومهندسی کامپیوتر)
دوستی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭د۹،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گامهایی در جبر تعویضپذیر
شارپ ، رودنی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۱/۳‬,‭‌ش۲،‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز حقیقی و مختلط
رودین ، والتر ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭ر۹،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته مقدماتی
بالاکریشنان ،۱۹۳۱- ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ب۲،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
"زمین شناسی برای مهندسین ژئوتکنیک "
هاروی ، جان ؛  [بی جا] جهاد دانشگاهی تربیت معلم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌ه۲،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی پلیمر
استیونز، مالکولم ؛  تهران دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ف‍لا۵،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تجربی شیمی عمومی به همراه نکاتی برای کارشناسان
تقویان ، طوبی ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌ت۷،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
سالومونز، گراهام ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۳‬,‭‌س۲،‌ش۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اسرارجهان کوانتومی
اسکوایرز، یوان ،۱۹۳۳- ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌ف‍لا۴،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ریاضیات آکسفورد
کلافام ، کریستوفر ؛  [ بی جا] مدبر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰‬,‭ر۹،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی شریف ۱۳۷۵
دانشگاه صنعتی شریف .دانشکده مهندسی کامپیوتر ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۴‬,‭د۲،‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل C شامل [ C ISNA & ++C سی ++ و آن سی سی ]
شیلد، هربرت ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،‌ش۹/‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با[ C++سی ]++
لی فور، رابرت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۲،‌ل۹/ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
[ Cسی ] راآسان بیاموزید
نصری خرمایی ، مریم ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9