کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا
ج‍ب‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اش‍ع‍ه‌ای‍ک‍س‌- پ‍راش‌
ج‍ب‍رم‍ج‍رد
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
۱.آب‍ج‍ک‍ت‌ اوری‍ن‍ت‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.)
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
س‍اخ‍ت‍ارداده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اش‍ن‍ای‍در، دی‍وی‍د
اخ‍وان‌ ارم‍ک‍ی‌، اح‍م‍د
وای‍س‌، پ‍ل‌،۱۹۲۱-
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، زه‍ره‌،۱۳۴۰
ه‍ی‍ث‍ر
م‍ع‍ی‍ن‌ وزی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌
ق‍ائ‍م‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۲۹۰-
ن‍پ‌، ج‍ودی‍ت‌
اب‍ن‍ی‍گ‌، دارل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ .دان‍ش‍ک‍ده‌ع‍ل‍وم‌ ری‍اض‍ی‌
ک‍ال‍ی‍ت‍ی‌، ب‍رن‍ارددن‍ی‍س‌
ه‍رش‍ت‍ی‍ن‌
دراس‍ک‍ار، راج‍ی‍و
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍ن‍دی‌
ه‍ان‍گ‍رف‍ورد، ت‍ام‍س‌
رم‍پ‌، پ‍ل‌
ف‍رج‍ام‌، م‍ح‍م‍د
ان‍ت‍س‍م‍ی‍ن‍ج‍ر، گ‍ری‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ن‍ش‍رج‍ه‍ادواب‍س‍ت‍ه‌ب‍ه‌ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍رداب‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر م‍س‍ع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
ف‍اطم‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍رم‍زگ‍ان‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌
م‍ان‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ام‍ام‌ رض‍ا
م‍درس‍ه‌
ن‍ش‍راش‍اره‌ ؛ ش‍ک‍وف‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
استنتاج آماری
مدنی ، علی ،۱۲۹۰- ؛  تهران موسسه نشرجهادوابسته به جهاددانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۴،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جبر
هانگرفورد، تامس ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۵‬,‭‌ه۲،‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دانش زیست شناسی
وایس ، پل ،۱۹۲۱- ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۰۸/۲‬,‭و۲،د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سنتز پلیمرها
رمپ ، پل ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭ر ۸ ،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عملی آزمایشگاههای شیمی
حبیبی ، زهره ،۱۳۴۰ ؛  تهران نشر مسعی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵‬,‭‌ح۲،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیری درجهان ذرات زیراتمی
شوارتس ، سیندی ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۶‬,‭‌ش۹،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پژوهشی شریف ۱۳۷۵ : دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه صنعتی شریف .دانشکده علوم ریاضی ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷‬,‭د۲،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ cisaB Q کیوبیسیک ]
اشنایدر، دیوید ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹،‌ف‍لا۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گنج های پنهان در[ C سی ]
دراسکار، راجیو ؛  تهران هنرستان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ gnimmargorP detneirO -tcejbO آبجکت اورینت پروگرامینگ ]
انتسمینجر، گری ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸،‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتروبرنامه سازی ساخت یافته به زبان پاسکال
صادقی ، ایرج ؛  تهران نشراشاره ؛ شکوفا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل [ soD داس ]
اخوان ارمکی ، احمد ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها
نپ ، جودیت ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جبرمجرد
هرشتین ؛  مشهد آستان قدس ، دانشگاه امام رضا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‍ه۴،‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات کاربردی
فرجام ، محمد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ف۴،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای برماگماتیسم درایران
معین وزیری ، حسین ؛  تهران دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۶۱‬,‭‌م۶،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول تکتونیک صفحه ای
هیثر ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۱۱/۴‬,‭‍ه۹،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پراش پرتو[ Xایکس ]
کالیتی ، برنارددنیس ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۴۸۲‬,‭‌پ۴،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هواشناسی عمومی
قائمی ، هوشنگ ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۸۶۱/۲‬,‭‌ق۲،‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی ابنیگ
ابنیگ ، دارل ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌ف‍لا۲،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9