کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اره‍ا
م‍ی‍ک‍روش‍ی‍م‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ای‍ران‌- اه‍ر-ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
ف‍ت‍وس‍ن‍ت‍ز
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ای‍ران‌- ق‍ائ‍ن‌- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ای‍ران‌- ش‍اه‍رخ‍ت‌- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ن‍ه‌ای‌
رادی‍وای‍زوت‍وپ‍ه‍ا-ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍او ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ای‍ران‌- ت‍ای‍ب‍اد-ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
م‍اه‍ی‍ان‌ - ای‍ران‌ - خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ای‍ران‌- ب‍اخ‍ت‍ران‌( ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌-)ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ای‍ران‌- گ‍زی‍ک‌- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ای‍ران‌- اق‍ل‍ی‍د-ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
رادی‍و ش‍ی‍م‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ای‍ران‌- س‍ن‍ن‍دج‌- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌
ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍لاء -ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍رده‍م‍ائ‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ زم‍ی‍ن‌( ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ : ۱۳۶۹ : ت‍ه‍ران‌)
ف‍ول‍ه‌، ام‍ان‍وئ‍ل‌
م‍ع‍ت‍م‍د اک‍ت‍س‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍رزان‌ پ‍ی‌، رض‍ا
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
وی‍ل‍م‍وت‌، ج‍ان‌ چ‍ال‍ز
خ‍اوری‌ ن‍ژاد، رم‍ض‍ان‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۱-
گ‍رگ‍وری‌، ج‍ک‌ ن‍ورم‍ن‌
ه‍وش‍م‍ن‍دزاده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌،۱۳۱۶-
ب‍رو، ژان‌
ق‍ه‍رم‍ان‌، اح‍م‍د،۱۳۰۷-
س‍اروم‌، ک‍لارن‍س‌ ه‍اروی‌،۱۸۹۹-
س‍ع‍ادت‌، اح‍م‍د،۱۳۴۰-۱۲۸۶
ب‍ل‍گ‍واد، ه‍ارول‍د،۱۸۸۶-
زاه‍دی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍رآه‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فیزیک وتکنولوژی خلاء
معتمد اکتسابی ، علی ؛  تهران نشرآهنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۴۰‬,‭‌م۶،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات نهمین گردهمائی علوم زمین ،۱۳۶۹
گردهمائی علوم زمین ( نهمین : ۱۳۶۹ : تهران ) ؛  [تهران ] سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۱‬,‭‌گ ۴، ‌خ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح نقشه زمین شناسی اهرمقیاس ۰۰۰/ ۲۵۰ : ۱
باباخانی ، علیرضا ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ب۲،‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش باختران مقیاس ۰۰۰/ ۲۵۰ : ۱
برو، ژان ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ب۴،‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش سنندج مقیاس ۰۰۰/ ۲۵۰ : ۱
زاهدی ، مصطفی ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭ز۲،‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش قائن مقیاس ۰۰۰/ ۲۵۰ : ۱
فوله ، امانوئل ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ف۹،‌ش۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش تایباد مقیاس ۰۰۰/ ۲۵۰ : ۱
فوله ، امانوئل ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ف۹،‌ش۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش شاهرخت مقیاس ۰۰۰/ ۲۵۰ : ۱
فوله ، امانوئل ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ف۹،‌ش۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش گزیک مقیاس ۰۰۰/ ۲۵۰ : ۱
فوله ، امانوئل ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ف۹،‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شرح نقشه زمین شناسی اقلید مقیاس ۰۰۰/ ۲۵۰ : ۱
هوشمندزاده ، عبدالرحیم ،۱۳۱۶- ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‍ه۹،‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک پیش دانشگاهی :قوانین حرکت ، میدان وانرژی و
[تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اتمی
ویلموت ، جان چالز ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۶‬,‭و۹،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص وکاربردرادیوایزوتوپها
گرگوری ، جک نورمن ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۸‬,‭آ۱،‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبادی علم هواشناسی
سعادت ، احمد،۱۳۴۰-۱۲۸۶ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۸۶۱‬,‭‌س۷،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو
ساروم ، کلارنس هاروی ،۱۸۹۹- ؛  [تهران ] جهاددانشگاهی تربیت معلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌س۲،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیمی هسته ای و رادیو شیمی
تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۶۰۱/۲‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کورموفیت های ایران ( سیستماتیک گیاهی )
قهرمان ، احمد،۱۳۰۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۳۷۱‬,‭‌ق۹،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فتوسنتز
خاوری نژاد، رمضانعلی ،۱۳۲۱- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۸۸۲‬,‭‌خ۲،‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ماهیان خلیج فارس
بلگواد، هارولد،۱۸۸۶- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۲۲/۳۲‬,‭‌ب۸،‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مارشناخت
فرزان پی ، رضا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۶۶‬,‭‌ف۴،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9