کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ - زن‍ج‍ان‌ - ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
م‍س‌ -م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
خ‍اک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍ع‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ل‌
ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ه‌ه‍ا -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ح‍ی‍ات‌ و ان‍رژی‌
خ‍ون‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ - ف‍ن‌
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
س‍رم‌ و س‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
وف‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۹-
م‍ی‍ردام‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
ق‍وام‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
اخ‍وان‌ ذاک‍ری‌، اس‍ک‍ن‍در
زری‍ن‌ ک‍ف‍ش‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍ت‍پ‍ان‍وف‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، رح‍ی‍م‌
ق‍ری‍ب‌، رض‍ا
اش‍ت‍وک‍ل‍ی‍ن‌، ی‍ووان‌
پ‍لان‍ک‌، م‍اک‍س‌ ک‍ارل‌ ارن‍س‍ت‌ ل‍ودوی‍گ‌، ۱۸۵۸- ۱۹۴۷
ت‍ان‍ن‌ ب‍اوم‌ ، ب‍ولاه‌
ده‍گ‍ان‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
ب‍وم‍ون‍ت‌
ب‍راه‍ن‍ی‌، رض‍ا،۱۳۱۴-
ش‍رپ‌
آس‍ی‍م‍وف‌، آی‍زاک‌، ۱۹۲۰-
م‍ی‍م‍ن‍دی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۲۹۴-
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، اب‍وت‍راب‌، ۱۲۳۹-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
[ب‍ی‌ ن‍ا]
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
[ ب‍ارش‌ آب‌ ]
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اش‍رف‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
وزارت‌ اق‍ت‍ص‍اد، س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
ب‍ی‌ ن‍ا]
ج‍ی‍ب‍ی‌
اب‍وری‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قصه نویسی
براهنی ، رضا،۱۳۱۴- ؛  [بی جا] اشرفی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۵‬,‭‌ب۴،‌ق۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح نقشه ی زمین شناسی زنجان مقیاس ۰۰۰/ ۲۵۰ : ۱
اشتوکلین ، یووان ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ف‍لا۵،‌ش۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اکولوژی پوشش زنده خاک
میمندی نژاد، محمدجواد،۱۲۹۴- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۰۱‬,‭‌م۹،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علوم خاکشناسی
زرین کفش ، منوچهر ؛  تهران ابوریحان   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۱‬,‭ز۴،‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انتقال آب در آبیاری و استفاده از لوله های دریچه دار
[بی جا] [ بارش آب ]   ، [ ۱۳۴۸ ]
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۹۱‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محیط درونی برای دانشجویان سال سوم پزشکی - دندانپزشکی
طباطبائی ، رحیم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۱‬,‭ط۲،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پروکتولوژی " بیماریهای مقعد"
وفائی ، محمد، ۱۳۰۹- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۶۴‬,‭و۷،‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی در طب اطفال
قریب ، رضا ؛  تهران دانشگاه پهلوی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰‬,‭‌ق۴،‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آخرین پیشرفت های پزشکی
بومونت ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭R‬,‭۴۶‬,‭‌ب۹،آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماری سل و میکوباکتریوز
دهگان ، محمدابراهیم ؛  تهران [بی نا]   ، [ ۱۳۴۸ ]
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۱۱‬,‭د۹،‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای میزاره و سندرمهای مهم کلیوی
قوامیان ، مهدی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۰۲‬,‭‌ق۹،‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات فن و یادگیری علم پزشکی
نفیسی ، ابوتراب ، ۱۲۳۹- ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، [ ۱۳۴۸ ]
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۳۴‬,‭‌ن۷،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرم شناسی درمانگاهی شامل اصول و قواعد ایمنی شناسی ، شرح آزمایشهای سرم شناسی و تفسیر درمانگاهی آنها
میردامادی ، حسن ؛  تهران [بی نا]   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۴۶‬,‭‌م۹،‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای خون
اخوان ذاکری ، اسکندر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۴۵‬,‭‌ف‍لا۳،‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حیات و انرژی
آسیموف ، آیزاک ، ۱۹۲۰- ؛  تهران نشرکتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۲۱‬,‭آ۵،‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تصویر جهان در فیزیک جدید
پلانک ، ماکس کارل ارنست لودویگ ، ۱۸۵۸- ۱۹۴۷ ؛  تهران جیبی   ، ۱۳۴۸-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳‬,‭‌پ۸،‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شناخت نور (دانش پرتوهای دیدنی و نادیدنی )
تانن باوم ، بولاه ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشرکتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۵۷/۲‬,‭‌ت ۲ ، ‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
علی ، تنها است
شریعتی ، علی ؛  [ بی جا بی نا]   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۵‬,‭‌ش ۴،‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ناحیه معدن مس چهار گنبد
شرپ ؛  تهران وزارت اقتصاد، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۸۰‬,‭‌ش ۴،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرمین بالایی و مرز پرمین -تریاس در شمال ایران
استپانوف ؛  تهران وزارت اقتصاد، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۵۱‬,‭‌ف‍لا ۵،‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2