کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۰ ق‌
ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌-ک‍ی‍ف‍ی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر - ق‍رن‌۱۴
زم‍ی‍ن‌ ( ک‍ره‌)
ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
دن‍دان‌
ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۲۸۶- ۱۳۵۸
م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
اش‍رف‍ی‌، اص‍غ‍ر
زادم‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۰۰- ۱۳۷۵
اح‍م‍د وزی‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
اخ‍وان‌ن‍ی‍اک‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، ۱۳۱۰-
وح‍دت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌
ح‍م‍ی‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۶۵-۱۲۹۳
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌،۹۳۹ ؟ -۹۹۱ ق‌.
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
پ‍ی‍روز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آنالیتیک
زادمرد، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۱‬,‭ز۲،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عروض حمیدی
حمیدی شیرازی ، مهدی ،۱۳۶۵-۱۲۹۳ ؛  تهران پیروز   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۸‬,‭‌ح۸،‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل هندسه تحلیلی
وحدتی ، علینقی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۵۵‬,‭و۳،‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرتوی از قرآن
طالقانی ، محمود، ۱۲۸۶- ۱۳۵۸ ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲،‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زمینی که در روی آن زندگی میکنیم
رضوانی ، محمد اسماعیل ، ۱۳۰۰- ۱۳۷۵ ؛  طهران کیهان   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۶۳۱/۴‬,‭ر۶،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کالبد شناسسی دندان :فیزیولژی - رویان شناسی - نسج شناسی
اشرفی ، اصغر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭RK‬,‭۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۵،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تروماتیسم توراسیک ( ضغطه های قفسه صدری )
میر، محمد علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۵۳‬,‭‌م۹،‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک عمومی :تابش
روشن زائر، امانت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱‬,‭ر ۹،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مجله فارسی
 
 
دانشمند
تهران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ۱۰۳AZ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل وحشی بافقی
وحشی بافقی ، کمال الدین ،۹۳۹ ؟ -۹۹۱ ق . ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۱۵۵‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سینماتیک
احمد وزیری ، ابوالقاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۴۱‬,‭‌ف‍لا۳،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تهیه فلزات جهت صنایع اتمی
اخوان نیاکی ، علینقی ، ۱۳۱۰- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف‍لا۳،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک