کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۸۲]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌ ( ری‍اض‍ی‍ات‌)
چ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ال‍گ‍وه‍ای‌ خ‍طی‌ ( آم‍ار)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
آم‍ار - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
رام‍ش‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍ام‍ی‍اب‍ی‌ گ‍ل‌، رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ه‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
خ‍س‍رو ت‍ه‍ران‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۹-
خ‍ال‍ق‌ زاده‌، ص‍ادق‌
م‍لاغ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌
رن‍چ‍ر، ال‍وی‍ن‌، ۱۹۳۴-
طب‍س‍ی‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۴۶-
ول‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
ب‍راون‌، ج‍ی‍م‍ز
ب‍ه‍رام‍ی‌ ب‍ی‍د ک‍ل‍م‍ه‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۳-
م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌، داگ‍لاس‌، ۱۹۴۳ - م‌
ک‍ام‍ل‌ م‍ی‍ر م‍ص‍طف‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ا ه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ت‍ی‍ه‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اق‍ل‍ی‍دس‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ع‍طوف‌
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائلی از آنالیز
طبسی ، هاشم ، ۱۳۴۶- ؛  [قم ] عطوف   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۱‬,‭ط۲،‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه ها و اصطلاحات آماری :فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۱۷‬,‭و۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار ناپارامتریک :روش تحقیق و نرم افزار آماری [ 0. 01 ssPS اس .پی .اس .اس .۱۰]
حسینی ، یعقوب ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ح۵،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر مفاهیم و قضایای آنالیز I به انضمام مسائل حل شده همراه با تست های چهار گزینه ای و جواب تشریحی
کامیابی گل ، رجبعلی ، ۱۳۳۶- ؛  مشهد تیهو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۲،‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط و کاربردها
براون ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌چ۴،‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدل های خطی برای آمار
رنچر، الوین ، ۱۹۳۴- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر۹،‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرکز جامع خدمات کاربردی اینترنت [ PSA ( ( ای .اس .پی ]
جلالی ، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ج۸،‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های خبره بافضولی در باره :شبکه های عصبی مصنوعی ، تئوری مجموعه های فازی
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲،‌غ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی
مونتگمری ، داگلاس ، ۱۹۴۳ - م ؛  کرمان دانشگاه شهید با هنر کرمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۲/۲‬,‭‌م۸،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی ۳
کامل میر مصطفایی ، علیرضا،۱۳۳۸- ؛  مشهد اقلیدس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۲،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چینه شناسی و رخدادهای دوران های زمین شناسی
خسرو تهرانی ، خسرو، ۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۵۱‬,‭‌خ۵،‌چ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زیست شناسی ( سلولی و مولکولی - ژنتیک - میکروبیولوژی )
رامشینی ، حسن ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭ر۲۸،‌م۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد شیمی ( شیمی فیزیک )
به نژاد، حسن ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ب۹،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد آمار
ملاغلامعلی ، مهدی ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌م۷،‌م۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سوالات کنکور کارشناسی ارشد منابع طبیعی - محیط زیست
خالق زاده ، صادق ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۲،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زیست شناسی ( بیوشیمی - بیوفیزیک )
رامشینی ، حسن ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭ر۲۸،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زیست شناسی ( علوم گیاهی ، علوم جانوری )
رامشینی ، حسن ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭ر۲۸،‌م۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد ریاضی ۸۱ و۸۲
بهرامی بید کلمه ، مسعود، ۱۳۵۳- ؛  تهران نشرکتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹،آ۴‬,‭۸۲-۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زمین شناسی
ولی نژاد، مهدی ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭و۸،‌م۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد ریاضی عمومی ۱ و ۲
حسین زاده ، محمد حسن ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭پ‌/۲۳۵۳‬,‭‌ح۵،‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9