کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۸۰]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ - ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ زن‍ان‌ ( ع‍ال‍ی‌ - ) ای‍ران‌ - م‍ق‍ال‍ع‍ه‌ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - ش‍ه‍ی‍دان‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ت‍ال‍وگ‍راف‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ی‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
آب‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍طی‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ - اک‍س‍ی‍داس‍ی‍ون‌ آن‍ودی‌
ت‍واب‍ع‌ خ‍اص‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۸-۱۳۵۹ - ش‍ه‍ی‍دان‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ - ه‍دف‌ ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۶-
وب‍ر، ل‍وک‌
ف‍رس‍ی‍ن‍ی‍وس‌، وی‍ل‍ه‍ل‍م‌
ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۸-
اف‍ش‍ارن‍ژاد، زه‍را، ۱۳۲۷-
گ‍وپ‍ت‍ا
رس‍ت‍م‍ی‌ ن‍س‍ب‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹ - ت‍دوی‍ن‌
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌
خ‍رازی‌، ی‍وس‍ف‌
م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌، ۱۸۹۸-
ش‍ری‍ع‍ت‌ زاده‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۲-
ک‍رام‍ت‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۳۴-
رس‍ت‍م‍ی‌ ن‍س‍ب‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
اس‍ت‍روم‌، راب‍رت‌، ۱۹۲۴-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا، ۱۳۴۹-
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌، ۱۳۳۰-
ش‍ه‍اب‌ پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۳۰-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ا ه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ا ه‍ن‍ر
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌- م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باشورای عالی انقلاب فرهنگی
تهران دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۶۵۳،آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علت یابی و بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه های ایران
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - معاونت فرهنگی و اجتماعی - دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۷۳‬,‭‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توسعه ی مشارکت زنان درآموزش عالی
تهران وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ، معاونت فرهنگی و اجتماعی ، دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۲۳۷۶‬,‭‌ش۸،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ، الگوریتمهاو محاسبات
مورفی ، جوزف ، ۱۸۹۸- ؛  کرمان دانشگاه شهید با هنر کرمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۸،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمهای خطی مدرن
استروم ، رابرت ، ۱۹۲۴- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی باتوابع خاص
گوپتا ؛  تهران مجتبی حسینی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۵۱‬,‭‌گ۹،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
کرامتی ، باقر، ۱۳۳۴- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۴،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی ۳ و کاربردهای آن ( همراه با ۳۵۰ تمرین و مثال )
افشارنژاد، زهرا، ۱۳۲۷- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۷،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز آب
فرسینیوس ، ویلهلم ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۴۲‬,‭‌ف۴،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راست قامتان تاریخ
رستمی نسب ، عباسعلی ؛  کرمان دانشگاه شهید با هنر کرمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭ر۵،ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهیان نور"سرگذشت پژوهی دانشجویان شهید"
رستمی نسب ، عباسعلی ، ۱۳۲۹ - تدوین ؛  کرمان دانشگاه شهید با هنر کرمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭ر۵،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی اقتصادی
شهاب پور، جمشید، ۱۳۳۰- ؛  کرمان دانشگاه شهید با هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۶۰‬,‭‌ش۹،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی زیست شناسی سلولی و مولکولی
شریعت زاده ، محمدعلی ، ۱۳۳۲- ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۸۱/۲‬,‭‌م ۳ ،ز ۹ /ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه رسالت ها و ارزش ها
وبر، لوک ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - معاونت فرهنگی و اجتماعی - دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۲۲/۲‬,‭و۲،د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول تئوری و عملی آندایزنیگ آلومینیوم
صالحی ، محمد تقی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴/۲‬,‭‌ص۲،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ابزار شناسایی ساختار مواد
خرازی ، یوسف ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭‌خ۴،‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
متره ، برآورد و آنالیز بهاء
حقایقی ، نصرت الله ، ۱۳۰۸- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۵،‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر (کاردانی به کارشناسی ) قابل استفاده :داوطلبان کنکورهای آزاد، دولتی و ...شامل دروس :ریاضی ، ساختمان داده ها
مقسمی ، حمید رضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭گ‌/۲۳۵۳‬,‭‌م۷،‌م۳/‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل برنامه ریزی ریاضی
آریانژاد، میربهادر قلی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷‬,‭آ۴،‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری و اینترنت
کامر، داگلاس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ک۲،‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9