کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۵۳]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -طب‍ق‍ات‌آی‍ات‌
م‍ادی‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -غ‍زن‍وی‍ان‌، ۳۵۱ -۵۸۲ ق‌ -اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ک‍ی‍ه‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ روس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۹ م‌.
دی‍ری‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌ -س‍ورم‍ق‌ -ده‌ ب‍ی‍د
ه‍ن‍دب‍ال‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۵ ق‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۰۲-
لاب‍وم‌، ژول‌
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
دب‍س‌، م‍وری‍س‌
ح‍ض‍رت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍ج‍اح‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌،۱۳۱۲-
ذوال‍ق‍دری‌، م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ( م‍ی‍ر ص‍ادق‍ی‌)
چ‍خ‍وف‌ ، آن‍ت‍ون‌ پ‍اول‍ووی‍چ‌
گ‍ران‍وی‍ل‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
ب‍اب‍اک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۴۴۲ ق‌
ان‍وری‌، ح‍س‍ن‌
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۰-
طراز، ه‍وش‍ن‍گ‌
ژان‌ وی‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ام‍ی‍رت‍اش‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د،۱۳۱۶-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
[ب‍ی‌ ن‍ا]
م‍وس‍س‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ده‍خ‍دا ؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
وزارت‌ اق‍ت‍ص‍اد، س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
ای‍ران‌ ک‍ت‍اب‌
س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ م‍ع‍رف‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌، س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ورزش‌
ان‍س‍ت‍ی‍و رازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحث اساسی درروانشناسی " رفتارشناسی "
عظیمی ، سیروس ،۱۳۱۲- ؛  تهران [بی نا]   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ع۶،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هندبال هفت نفره
امیرتاش ، علیمحمد،۱۳۱۶- ؛  تهران مدرسه عالی ورزش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۱۷‬,‭‌ه۹،‌ف‍لا۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراحل تربیت
دبس ، موریس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۱۷‬,‭د۲،‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه وتعلیم وتربیت ، مبانی تربیت جدیدباتجدیدنظروبحثی درباره نظام جدیدآموزش وپرورش
شریعتمداری ، علی ،۱۳۰۲- ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ش۴،‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی
هاشمی ، ابراهیم ؛  تهران سهامی چهر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۲،آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فن روان شناسی تجربی
نجاحی ، مصطفی ؛  تهران سهامی چهر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ن۳،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل وروشهای روانسنجی ودانشسنجی
نصفت ، مرتضی ؛  تهران موسسه روانشناسی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ن۶،‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرمهای ساختمانی
فرشاد، مهدی ، ۱۳۲۰- ؛  [ تهران ] دانشگاه پهلوی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ف۴،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بچه اندازی ویروسی مادیان
حضرتی ، عباس ؛  [ اراک ] انستیو رازی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۶۷‬,‭‌ح۶،‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله فارسی
 
 
بهداشت جهان
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، [۱۳۵۳]
شماره راهنما: ۴۲۱RA
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی شعر نو در ایران
ذوالقدری ، میمنت ( میر صادقی ) ؛  تهران انجمن کتاب   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۷۰‬,‭ذ ۹،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شگفتی و شکوه کیهان ( سرگذشت های کوچک درباره ی کیهان بزرگ )
تهران ایران کتاب   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۹۸۱‬,‭‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حساب دیفرانسیل و انتگرال
گرانویل ، ویلیام آنتونی ؛  تهران دهخدا ؛ با همکاری موسسه فرانکلین   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌گ ۴،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزارش مقدماتی درباره ماهی های اواخر دونین در ایران مرکزی و شرقی ، مطالبی چند درباره فسیل ماهی های اواخر دونین در ایران ، تکه از دندان یک ماهی ditnodolateP itnodoydarB ,iihC narbomsalE از پرمین ایران مرکزی
ژان ویر، فیلیپ ؛  تهران وزارت اقتصاد، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۷۵۶‬,‭‌ف‍لا ۹،ژ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مطالبی چند درباره سئیسموتکتونیک ایران
تهران وزارت اقتصاد، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ناحیه مورمق -ده بید، منطقه آباده در ایران مرکزی
طراز، هوشنگ ؛  تهران وزارت صنایع و معادن ، سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭ط ۴،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات دیوانی :دوره غزنوی و سلجوقی
انوری ، حسن ؛  تهران کتابخانه طهوری   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۹۵۵/۰۷‬,‭‌ف‍لا ۸،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تفصیل آیات القرآن الحکیم
لابوم ، ژول ؛  تهران کتابفروشی اسلامیه   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۶/۶‬,‭‌ل ۲،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شیخ علی مشهوربباباکوهی
باباکوهی ، محمدبن عبدالله ، ۴۴۲ ق ؛  شیراز کتابفروشی معرفت   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۶۱۱‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سالگرد
چخوف ، آنتون پاولوویچ ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۴۰۴‬,‭‌س۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2