کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۴۶]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
چ‍ش‍م‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و ن‍ق‍ص‍ه‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍اب‌ ، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۲۳۶ ؟- ۱۲۶۶ ق‌
ک‍ش‍اورزی‌ - ت‍اری‍خ‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌-ک‍ی‍ف‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
ج‍راح‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ب‍د - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ی‍د - اخ‍ت‍لالات‌ ک‍م‍ب‍ود
داروه‍ا
زن‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
اردب‍ی‍ل‌
دع‍ای‌اب‍وح‍م‍زه‌ث‍م‍ان‍ی‌
ان‍س‍ان‌ -آف‍ری‍ن‍ش‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
 
پدیدآور:
وی‍ل‍س‍ون‌، ج‍ان‌ لان‍گ‌، ۱۹۱۴-
م‍ن‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ام‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ک‍ی‌، ه‍رب‍رت‌ اوئ‍ن‌
ع‍ب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌
م‍ه‍دوی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
پ‍ی‍ران‍دل‍و، ل‍وئ‍ی‍ج‍ی‌، ۱۸۶۷- ۱۹۳۶.
ع‍ب‍ادال‍ه‌زاده‌ م‍ل‍ک‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،- ۱۳۱۶
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
ف‍رش‍ی‍د پ‍ور، ج‍واد
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د
اح‍م‍د آخ‍ون‍دی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
آس‍ی‍م‍وف‌، ای‍زاک‌، ۱۹۲۰- ۱۹۹۲
ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
زم‍ردی‍ان‌ش‍ی‍رازی‌، اح‍م‍د
رم‍ارک‌، اری‍ش‌ م‍اری‍ا، ۱۸۹۸- ۱۹۷۰.
ک‍ول‍ی‌، دون‍ال‍دگ‍ری‌،۱۹۰۴-
ف‍رزاد، پ‍روی‍ن‌( ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌)
 
ناشر:
آذر
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ک‍ان‍ون‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وپ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
چ‍ه‍ر
[آئ‍ی‍ن‌م‍ه‍ر]
[ب‍ی‌ ج‍ا]
[ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌]
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
م‍ک‍ت‍ب‌ ع‍دل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
روزن‌
س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه ای کیفی
منیری ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۱‬,‭‌م۸،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رفتارغیرعادی ( مرضی )
فرزاد، پروین ( بیرجندی ) ؛  تهران [بی جا]   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۴،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دنیای کشاورزان
جبرئیلی ، تقی ؛  [تهران ] کانون توسعه وپیشرفت   ، ۱۳۴۶-
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۹‬,‭‌ج۲،د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تیروئید و تشخیص ضایعات آن با ید رادیواکتیو
فرشید پور، جواد ؛  [ تهران ] مکتب عدل   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۲۷‬,‭‌ف۴،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی کبد
شفیعی ، امان الله ؛  [ تهران ] دهخدا   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۴۵‬,‭‌ش۷،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیماریهای پوست و آمیزشی
مکی ، هربرت اوئن ؛  [ تهران ] سهامی چهر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۷۱‬,‭‌م۷،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
داروهای نوین
کولی ، دونالدگری ،۱۹۰۴- ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ک۹،د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چشم پزشکی
عبادی ، عباسقلی ؛  تهران سهامی چهر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RE‬,‭۵۶‬,‭‌ع۲،‌چ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی بیماریهای زنان و مامائی
مهدوی ، اسدالله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RG‬,‭۳۱‬,‭‌م۹،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زندگی ما بچه موادی وابسته است
آسیموف ، ایزاک ، ۱۹۲۰- ۱۹۹۲ ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۴۵‬,‭آ۵،ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جراحی عمومی
ویلسون ، جان لانگ ، ۱۹۱۴- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۳۲‬,‭و۹،‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله فارسی
 
 
پیام یونسکو
تهران کمیسیون ملی یونسکو   ، [۱۳۴۶]
شماره راهنما: ۲ف‌ ۸H
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی عمومی
معتمد، احمد ؛  تهران آذر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶/۲‬,‭‌م ۶،ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عشق ورستگاری :شرح دعای ابوحمزه ثمالی
زمردیان شیرازی ، احمد ؛  تهران [آئین مهر]   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۸‬,‭ز۹،‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خلقت انسان
سبحانی ، یدالله ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۳۱‬,‭‌س ۲ ،‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
در غرب خبری نیست
رمارک ، اریش ماریا، ۱۸۹۸- ۱۹۷۰. ؛  [تهران ] [فرانکلین ]   ، [۱۳۴۶]
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۲۶۳۷‬,‭ر ۸ ،د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هانری چهارم :نمایشنامه در سه پرده
پیراندلو، لوئیجی ، ۱۸۶۷- ۱۹۳۶. ؛  تهران روزن   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۴۸۳۵‬,‭‌ی ۴ ،‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهائی
احمد آخوندی ، مرتضی ؛  تهران دارالکتب الاسلامیه   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۳۰‬,‭‌ف‍لا۳،‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اردبیل (شهر مقدس )
عباداله زاده ملکی ، جمشید،- ۱۳۱۶ ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭ر۳۳،‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک