کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اران‌ روان‍ی‌ -وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ رک‍ن‌ روان‍ی‌ در م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌( ۱۳۸۸ :س‍م‍ن‍ان‌)
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
RSS.pdf
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
RSS.pdf
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش علمی جایگاه رکن روانی در مسوولیت کیفری
همایش علمی جایگاه رکن روانی در مسوولیت کیفری ( ۱۳۸۸ :سمنان ) ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۸۴‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک