وظايف و خدمات کتابخانه وظايف و خدمات کتابخانه

وظايف و اختيارات کتابخانه و مرکزاسناد و مدارک علمی دانشگاه:

-    تهیه، جمع آوری، سازماندهی و در دسترس قراردادن کتاب ها، نشریات ادواری و اسناد به صورت چاپی و الکترونیکی برای استفاده در امر آموزش و پژوهش دانشگاه.

-     تهیه و تنظیم فهرست های راهنما و پایگاه های اطلاعات علمی در مورد منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه.

-    مبادله ي کتاب و نشریات ادواری، اسناد و سایر اطلاعات علمی و فرهنگی با سایر کتابخانه ها، مراکز اطّلاعات و سازمان های دولتی و غیر دولتی.

-     جمع آوری کتاب هاي زائد، مکرر، قدیمی و غیر قابل استفاده از کتابخانه های فرعی و آرشیو جاری کتابخانه مرکزی و ساماندهی آن.

-     فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به صورت چاپی و الکترونیکی از طریق شبکه اطلاع رسانی.

 

-     حمايت و پشتيباني علمي از شبکه ي  اطلاع رسانی دانشگاه.

-     بررسی وضعیت خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشگاه و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود این خدمات.

-     برنامه ريزي و سياستگذاري براي پيشبرد امور فني و حرفه اي در كتابخانه هاي دانشگاه.

-    حفظ و حراست از كتاب هاي ناياب و اسناد و مدارك تاريخي و قديمي موجود و تجليد كتب، نشريات و ساير مدارك علمي و تحقيقاتی موجود در كتابخانه.

-     تهيه خلاصه ي كتب و مقالات علمي و احياء و نشر متون كهن معتبر و ممتاز.

-    همكاري با مؤسسات و مجامع ملي و بين المللي و برقراري ارتباط با مراكز و مجامع علمي، كتابخانه ها و مراكز نشر كتاب و ... در داخل و خارج از كشور به منظور ايجاد يك سيستم منظّم  و كار آمد كتابداري.

-     جمع آوري، طبقه بندي، فهرست نويسي، آماده سازي، ذخيره، نگهداري و در دسترس قراردادن كتب و مجلات و نشريّات علمي و فني .

-     ايجاد هماهنگي بين كتابخانه هاي فرعي دانشكده ها و گروه ها و نظارت بر كار آن ها.

-     بررسي، تهيه و تدوين آيين نامه ها و مقررات مربوط به كتابخانه جهت استفاده بهينه كاركنان و دانشجويان از كتابخانه.

-     بررسي و پيشنهاد تشكيل همايش هاي علمي – كاربردي عمومي براي كاركنان كتابخانه به منظور ارتقاء سطح علمي و آموزشي آنها در امر كتابداري.

-    آموزش مداوم مهارتهاي اطلاع يابي استفاده كنندگان اعم از استادان و دانشجويان به منظور توانمند ساختن آن ها در جستجو و استفاده ي مستقل از اطّلاعات.

-    تهيه و تأمين نيازهاي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي و واحدهاي تابعه دانشگاه در زمينه منابع اطلاعاتي، علمي، پژوهشي و آموزشي، كتب ، مجلات و ... .

-     پيشنهاد بودجه و اعتبارات براي خريدهاي ارزي و ريالي و تقسيم بندي آن بر اساس معيارهاي مصوب و پيگيري مسايل مالي كتابخانه ها.

-     انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.