مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱ -اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
۱ -ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
۱ -آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
۱ -ت‍وپ‍ول‍وژی‌
۱ -ری‍اض‍ی‍ات‌
۱ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
۱ -ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ن‍ی‍ا،پ‍ری‍س‍ا
ق‍اس‍م‍ی‌ ص‍اح‍ب‍ی‌،ص‍ف‍ی‍ه‌
ام‍ی‍دی‌،م‍طه‍ره‌
خ‍س‍روی‌ م‍ش‍ی‍زی‌،ای‍م‍ان‌
ت‍راب‍ی‌،ف‍اطم‍ه‌
ص‍ادری‌،زه‍را
خ‍طی‍ب‍ی‌ ع‍ق‍دا،داوود
ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌،م‍ن‍ی‍ژه‌
ش‍ف‍ی‍ع‌زاده‌ ب‍رم‍ی‌،ب‍ه‍روز
ب‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌ ده‍ک‍ردی‌،اک‍رم‌ال‍س‍ادات‌
ع‍ب‍اس‍ی‌،اک‍رم‌
رض‍ای‍ی‌ ش‍ک‍ور،ش‍ه‍ن‍از
ق‍رب‍ان‍ی‌،م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍ک‍وری‌،ش‍ه‍ن‍از
رض‍ای‍ی‍ان‌،س‍ی‍ده‌اش‍رف‌
ش‍ک‍وری‌،م‍ص‍طف‍ی‌
خ‍رق‍ان‍ی‍ان‌،س‍م‍ی‍ه‌
م‍ح‍ق‍ق‌ ن‍ژاد،م‍ه‍ن‍از
ش‍ه‍ی‍د،ف‍اطم‍ه‌
ک‍ردم‍ص‍طف‍ی‌ پ‍ور،م‍ی‍لاد
 
ناشر:
ری‍اض‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ری‍اض‍ی‌ وع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثباتی جدید برای درستی الگوریتم ( 5F شبه 5F(
شهید،فاطمه ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه یک الگوریتم بهینه برای مساله تصاحب با تاخیر از روش برنامه ریزی پویای تقریبی
خسروی مشیزی ،ایمان ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده از روش مقدار ویژه برای حل سیستم های چند جمله ای متقارن
محقق نژاد،مهناز ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتم جدید و موثر برای محاسبه پایه های ساگبی -گروبنر
خرقانیان ،سمیه ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتم ۶: بازنگری الگوریتم ۵F
امیدی ،مطهره ؛  دانشگاه دامغان ریاضی وعلوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتم فوجر برای محاسبات مربوط به حلقه های پایا از گروههای متناهی
صادری ،زهرا ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتم های تکاملی تلفیقی برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفی
کردمصطفی پور،میلاد ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتم هایی جدید و موثر برای تجزیه چند جمله ای ها
فکوری ،شهناز ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتمی برای تغییر پایه گروبنر از ترتیب درجه ای به ترتیب قاموسی
شفیع زاده برمی ،بهروز ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتمی برای جمع روی خم های AC
خطیبی عقدا،داوود ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتمی جدید برای محاسبه پایه های گروبنر بدون تقلیل به صفر5 F( (
شکوری ،مصطفی ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
ایستایی دنباله ای از ایده ال های اول وابسته به txE و ضمیمه به roT
رضاییان ،سیده اشرف ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بازیهای توپولوژیکی و نقاط پیوستگی نگاشتهای شبه پیوسته
قربانی ،مرتضی ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
برخی خاصیت ها از زیر گروه n - مرکز یک گروه
رضایی شکور،شهناز ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
برخی روش های تکراری برای یافتن جواب تقریبی مسائل کنترل بهینه تحت معادلات انتگرالی ولترا
عباسی ،اکرم ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی برخی الگوریتم های تکاملی برای حل مساله کوتاهترین مسیر
حقیقت نیا،پریسا ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی برخی روش های حل برنامه ریزی دو سطحی بازه ای خطی
بنی هاشمی دهکردی ،اکرم السادات ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی برخی روش های حل مسائل کنترل بهینه چند هدفه
حسن آبادی ،منیژه ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی برخی روش های عددی برای حل مسائل هدایت گرمایی معکوس خطی و غیر خطی
ترابی ،فاطمه ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی برخی روش های کلاسیک و تکاملی برای حل مسئله کمترین مربعات غیر خطی و کاربرد آن در حل مسائل کنترل بهینه
قاسمی صاحبی ،صفیه ؛  دانشگاه دامغان ریاضی و علوم کامپیوتر   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9