مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2202)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2141)
 کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2110)  مجله لاتین (تعداد بازدید : 2109)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1936)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1799)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1651)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1578)
 
تعداد کل بازدیدها:  15526