مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2501)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2434)
 کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2425)  مجله لاتین (تعداد بازدید : 2404)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 2248)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 2100)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1940)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1879)
 
تعداد کل بازدیدها:  17931