مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1823)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1797)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1745)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1701)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1592)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1418)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1320)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1276)
 
تعداد کل بازدیدها:  12672