مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1984)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1933)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1908)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1875)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1723)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1575)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1458)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1402)
 
تعداد کل بازدیدها:  13858