مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1931)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1887)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1847)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1807)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1679)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1519)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1414)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1355)
 
تعداد کل بازدیدها:  13439