مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1623)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1608)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1558)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1504)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1416)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1207)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1151)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1099)
 
تعداد کل بازدیدها:  11166