مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1934)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1888)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1852)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1811)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1682)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1523)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1419)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1357)
 
تعداد کل بازدیدها:  13466