مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1927)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1882)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1843)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1804)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1675)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1515)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1410)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1351)
 
تعداد کل بازدیدها:  13407