مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1622)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1607)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1557)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1503)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1415)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1205)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1150)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1098)
 
تعداد کل بازدیدها:  11157