مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1628)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1615)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1564)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1510)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1422)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1212)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1156)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1106)
 
تعداد کل بازدیدها:  11213