مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1923)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1880)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1841)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1798)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1672)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1512)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1404)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1347)
 
تعداد کل بازدیدها:  13377