مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1120)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1035)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 914)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 847)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 786)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 677)
 مقاله فارسی (تعداد بازدید : 641)  مجله فارسی (تعداد بازدید : 639)
 
تعداد کل بازدیدها:  6659