مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1803)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1775)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1721)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1679)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1569)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1395)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1302)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1257)
 
تعداد کل بازدیدها:  12501