مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1821)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1794)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1742)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1701)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1591)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1417)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1319)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1274)
 
تعداد کل بازدیدها:  12659