مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1935)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1892)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1854)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1813)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1684)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1525)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1421)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1358)
 
تعداد کل بازدیدها:  13482