مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1925)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1881)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1842)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1800)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1673)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1513)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1406)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1349)
 
تعداد کل بازدیدها:  13389