مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1396)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1377)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1263)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1196)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1138)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 943)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 934)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 911)
 
تعداد کل بازدیدها:  9158