مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1173)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1100)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 986)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 922)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 872)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 724)
 مقاله فارسی (تعداد بازدید : 710)  مجله فارسی (تعداد بازدید : 704)
 
تعداد کل بازدیدها:  7191