مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2002)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1948)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1927)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1896)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1736)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1595)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1474)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1415)
 
تعداد کل بازدیدها:  13993