مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1832)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1806)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1756)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1711)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1603)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1427)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1331)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1284)
 
تعداد کل بازدیدها:  12750