مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1826)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1801)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1749)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1704)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1595)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1421)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1326)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1279)
 
تعداد کل بازدیدها:  12701