مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1635)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1622)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1571)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1516)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1427)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1218)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1162)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1111)
 
تعداد کل بازدیدها:  11262