مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1552)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1542)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1482)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1419)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1344)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1135)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1092)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1034)
 
تعداد کل بازدیدها:  10600