مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2505)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2443)
 کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2432)  مجله لاتین (تعداد بازدید : 2409)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 2254)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 2106)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1947)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1883)
 
تعداد کل بازدیدها:  17979