مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1931)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1887)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1850)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1809)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1680)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1521)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1416)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1356)
 
تعداد کل بازدیدها:  13450