مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1148)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1059)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 949)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 878)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 825)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 701)
 مقاله فارسی (تعداد بازدید : 672)  مجله فارسی (تعداد بازدید : 666)
 
تعداد کل بازدیدها:  6898