مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1937)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1894)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1856)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1816)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1686)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1527)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1423)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1360)
 
تعداد کل بازدیدها:  13499