مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 1936)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1893)
 مجله لاتین (تعداد بازدید : 1855)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 1814)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1685)  مقاله فارسی (تعداد بازدید : 1526)
 مجله فارسی (تعداد بازدید : 1422)  مقاله لاتین (تعداد بازدید : 1358)
 
تعداد کل بازدیدها:  13489