پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍وف‌
ب‍ی‍م‍اران‌ روان‍ی‌ -وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ رک‍ن‌ روان‍ی‌ در م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌( ۱۳۸۸ :س‍م‍ن‍ان‌)
م‍رت‍ض‍وی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌
ع‍لام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوی عالم و صوفی
مرتضوی لنگرودی ، سیدمحمد مهدی ؛  قم علامه   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۹۵/۲‬,‭‌م۴،‌ک۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
RSS.pdf
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش علمی جایگاه رکن روانی در مسوولیت کیفری
همایش علمی جایگاه رکن روانی در مسوولیت کیفری ( ۱۳۸۸ :سمنان ) ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۸۴‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک