مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     دا: خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌   
2     دادا و س‍وررئ‍ال‍ی‍س‍م‌   
3     دادرس‍ی‌ وی‍ژه‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌   
4     دادرس‍ی‌ ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌   
5     دادرس‍ی‌ ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌: ت‍رت‍ی‍ب‌ و ن‍ح‍وه‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ دادس‍راه‍ا و دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍   
6     دادگ‍اه‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌   
7     دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ام‌: پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌، س‍اخ‍ت‍ار و ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌، آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌   
8     داده‌ پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌   
9     داده‌س‍اخ‍ت‍اره‍اوم‍ب‍ان‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا   
10     داده‌ک‍اوی‌ ب‍ا SQL Server [ اس‌. ک‍ی‍و. ال‌ س‍رور ]   
11     داده‌ک‍اوی‌ ک‍ارب‍ردی‌   
12     داده‌ک‍اوی‌ ک‍ارب‍ردی‌   
13     داده‌ک‍اوی‌ (م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا)   
14     داده‌ک‍اوی‌ و ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌ در Microsoft SQL SERVER 2008 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اس‌.ک‍ی‍و.ال‌   
15     داده‌ک‍اوی‌ و ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ن‍رم‌اف‍زار   
16     داروخ‍ان‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ : داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ م‍وج‍ود در داروخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍وض‍   
17     دارو- درم‍ان‌- ع‍وارض‌ ش‍ام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آخ‍ری‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ج‍د   
18     داروس‍ازی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ک‍ارب‍رده‍ا   
19     داروش‍ن‍اس‍ی‌   
20     داروش‍ن‍اس‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ خ‍ودک‍ار م‍ح‍ی‍طی‌