مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر اس‍پ‍ری‌ ب‍رگ‍ی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ آم‍ون‍ی‍وم‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ گ‍ی‍ا   
2     ت‍أث‍ی‍ر اس‍پ‍ری‌ ب‍رگ‍ی‌ ن‍ی‍ت‍رات‌ پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ گ‍ی‍ا   
3     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ن‍ش‌ ش‍وری‌ و ف‍س‍ف‍ات‌ آم‍ون‍ی‍وم‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ گ‍ل‍وت‍ام‍ی‍ن‌ س‍ن‍ت‍ت‍از درگ‍ی‍اه‍چ‍ه‌ی‌ ج‍و   
4     ت‍أث‍ی‍ر س‍ل‍ژی‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ر س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ چ‍رب‍ی‌ ان‍س‍ان‌ در ش‍رای‍ط ک‍ش‍ت‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌   
5     ت‍أث‍ی‍ر م‍ح‍ی‍ط ک‍ان‍دی‍ش‍ن‍ال‌ س‍ل‍ول‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ چ‍رب‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ع‍ص‍اره‌ رزم‍اری‌ ح‍اوی‌۴۰   
6     ت‍اب‍ارگ‍اه‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌)   
7     ت‍اب‍ش‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌   
8     ت‍اب‍ش‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ : ب‍ازن‍گ‍ری‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍ان‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ض‍   
9     ت‍اب‌ ش‍ک‍ی‍ب‍ای‍ی‌: دی‍وان‌ اش‍ع‍ار م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ پ‍ورش‍ک‍ی‍ب‍ای‍ی‌   
10     ت‍اب‍ع‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا ض‍رب‍ی‌   
11     ت‍اب‍ع‌ گ‍ام‍ا   
12     ت‍ات‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را: س‍رج‍وه‌- ب‍رم‍وه‌ Sezjowa- Bermowa   
13     ت‍ات‍وره‌   
14     ت‍اث‍ی‍رات‌ س‍ت‍ارگ‍ان‌ و س‍ی‍ارات‌ ب‍ر س‍رن‍وش‍ت‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا: Astrology [آس‍ت‍رول‍وژی‌] راه‍ی‌   
15     ت‍اث‍ی‍رازف‍اص‍ل‍ه‌   
16     ت‍اث‍ی‍ر اس‍پ‍ری‌ ب‍رگ‍ی‌ آس‍ک‍ورب‍ات‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ی‍اه‍چ‍ه‌ه‍ای‌ گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ی‌   
17     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍رس‌ اک‍س‍ی‍دات‍ی‍و ب‍ر ب‍ی‍ان‌ ژن‌ ه‍ای‌ ADAMTS1,2,3 و ADAMTSL2 در س‍ل‍ول‌ ه‍ا   
18     ت‍اث‍ی‍ر اع‍م‍ال‌ م‍ی‍دان‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ب‍ر ت‍ول‍ی‍د ن‍ان‍وذرات‌ ن‍ی‍ک‍ل‌   
19     ت‍اث‍ی‍ر اف‍زای‍ش‌ ن‍ان‍واک‍س‍ی‍د م‍ن‍گ‍ن‍ز ب‍ر خ‍واص‌ ک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌ ن‍ان‍و پ‍روس‍ک‍ای‍ت‌ LaCoO3 در   
20     ت‍اث‍ی‍ر ام‍واج‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ر ت‍ک‍وی‍ن‌ ف‍ول‍ی‍ک‍ول‍ه‍ای‌ پ‍ره‌ آن‍ت‍رال‌ م‍وش‌ س‍وری‌ در ش‍رای‍