مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر اس‍پ‍ری‌ ب‍رگ‍ی‌ ف‍س‍ف‍ات‌ آم‍ون‍ی‍وم‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ گ‍ی‍ا   
2     ت‍أث‍ی‍ر اس‍پ‍ری‌ ب‍رگ‍ی‌ ن‍ی‍ت‍رات‌ پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ گ‍ی‍ا   
3     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ن‍ش‌ ش‍وری‌ و ف‍س‍ف‍ات‌ آم‍ون‍ی‍وم‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ گ‍ل‍وت‍ام‍ی‍ن‌ س‍ن‍ت‍ت‍از درگ‍ی‍اه‍چ‍ه‌ی‌ ج‍و   
4     ت‍أث‍ی‍ر س‍ل‍ژی‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ر س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ چ‍رب‍ی‌ ان‍س‍ان‌ در ش‍رای‍ط ک‍ش‍ت‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌   
5     ت‍أث‍ی‍ر م‍ح‍ی‍ط ک‍ان‍دی‍ش‍ن‍ال‌ س‍ل‍ول‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ چ‍رب‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ع‍ص‍اره‌ رزم‍اری‌ ح‍اوی‌۴۰   
6     ت‍اب‍ارگ‍اه‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌)   
7     ت‍اب‍ش‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌   
8     ت‍اب‍ش‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ : ب‍ازن‍گ‍ری‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍ان‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ض‍   
9     ت‍اب‍ع‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا ض‍رب‍ی‌   
10     ت‍اب‍ع‌ گ‍ام‍ا   
11     ت‍ات‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را: س‍رج‍وه‌- ب‍رم‍وه‌ Sezjowa- Bermowa   
12     ت‍اث‍ی‍رات‌ س‍ت‍ارگ‍ان‌ و س‍ی‍ارات‌ ب‍ر س‍رن‍وش‍ت‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا: Astrology [آس‍ت‍رول‍وژی‌] راه‍ی‌   
13     ت‍اث‍ی‍رازف‍اص‍ل‍ه‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر اس‍پ‍ری‌ ب‍رگ‍ی‌ آس‍ک‍ورب‍ات‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ گ‍ی‍اه‍چ‍ه‌ه‍ای‌ گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ی‌   
15     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍رس‌ اک‍س‍ی‍دات‍ی‍و ب‍ر ب‍ی‍ان‌ ژن‌ ه‍ای‌ ADAMTS1,2,3 و ADAMTSL2 در س‍ل‍ول‌ ه‍ا   
16     ت‍اث‍ی‍ر اع‍م‍ال‌ م‍ی‍دان‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ب‍ر ت‍ول‍ی‍د ن‍ان‍وذرات‌ ن‍ی‍ک‍ل‌   
17     ت‍اث‍ی‍ر اف‍زای‍ش‌ ن‍ان‍واک‍س‍ی‍د م‍ن‍گ‍ن‍ز ب‍ر خ‍واص‌ ک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌ ن‍ان‍و پ‍روس‍ک‍ای‍ت‌ LaCoO3 در   
18     ت‍اث‍ی‍ر ام‍واج‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ر ت‍ک‍وی‍ن‌ ف‍ول‍ی‍ک‍ول‍ه‍ای‌ پ‍ره‌ آن‍ت‍رال‌ م‍وش‌ س‍وری‌ در ش‍رای‍   
19     ت‍اث‍ی‍ر ام‍ول‍س‍ی‍ون‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ اس‍ی‍د س‍ی‍ت‍ری‍ک‌ ب‍ر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ف‍از پ‍روس‍ک‍ی‍ت‌ SrMnO3 و SrCoO3   
20     ت‍اث‍ی‍ر ام‍ول‍س‍ی‍ون‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ اس‍ی‍د س‍ی‍ت‍ری‍ک‌ و ن‍ش‍اس‍ت‍ه‌ ب‍ران‍دازه‌ ذرات‌ و ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ف‍از