معرفی کارمندان معرفی کارمندان

معرفی کارمندان:

لیست کارمندان کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی سمت مدرک شماره تماس مستقیم شماره داخلی
--- رئیس کتابخانه مرکزی --- 35220232-023 241
خانم اکرم قنّاد   معاون کتابخانه مرکزی و فهرست نویسی فارسی کارشناسی ارشد مدیریت
کتابخانه های دانشگاهی 
35220232- 023 240
خانم معصومه
عرب احمدی
مسئول بخش مرجع ، نشریات و
پایان نامه ها( نماینده طرح غدیر)
کارشناسی کتابداری و علوم اطلاع رسانی 35220270- 023 243
خانم زهرا ایثاری فهرستنویسی لاتین کارشناسی کتابداری و علوم اطلاع رسانی - 247
خانم مریم طاهری آماده سازی دیپلم( کتابدار تجربی) 35220270- 023 245
آقای حمید
حاجی پروانه
کارشناس کامپیوتر کارشناسی ارشد کامپیوتر 35220112-023 538
خانم معصومه حیدری اقبال آباد میز امانت کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار 35220270- 023 242
آقای سید اسامه شنایی میز امانت کارشناسی حسابداری 35220270 - 023 242
خانم معصومه مطواعی خدمات دیپلم - -
آقای علیرضا رحمانی خدمات دیپلم - -