آئین نامه آئین نامه

آيين نامه گردش منابع در كتابخانه مركزي دانشگاه دامغان

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه براي هماهنگي و قانونمند كردن ارائه خدمات گردش كتاب دركتابخانه و استفاده بهينه از منابع موجود در كتابخانه دانشگاه ، آيين نامه اي به شرح زير تهيه و تنظيم کرده است :         


ماده 1- استفاده كنندگان :           
گروه اول : اعضاي هيات علمي ( پیمانی و رسمی )         
گروه دوم : دانشجويان درمقاطع مختلف تحصیلی           
گروه سوم: كارشناسان و كاركنان      
گروه چهارم: مراجعان متفرقه خارج از دانشگاه شامل متخصصان و محققان سازمانها، ارگانها،كتابخانه ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي و غیردولتی درصورت موافقت رئیس كتابخانه و وجود امكات لازم                                


ماده 2- شرايط عضويت :   
گروه اول :             
ارائه كارت شناسايي اعضاي هيأت علمي يا معرفي نامه از معاونت آموزشي یا پشتیبانی دانشگاه براي مدرسان شاغل در دانشگاه كه كارت شناسايي ندارند .           
گروه دوم : ارائه كارت دانشجويي معتبر و يا فرم مخصوص صادر شده از طرف دانشگاه ( تا زماني كه براي دانشجو كارت صادر نشده)
گروه سوم :ارائه كارت شناسايي براي كاركنان رسمي، پيماني و ارائه معرفينامه از كارگزيني براي كاركنان فاقد كارت شناسايي
گروه چهارم : ارائة معرفينامه از بالاترین مقام مسئول سازمان متبوع  و سپردن کارت شناسایی معتبر  ( شناسنامه يا كارت ملي )        

ماده3- اعتبار عضويت :   
گروه اول : براي اعضاي هيأت علمي شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمي در دانشگاه 
گروه دوم : براي دانشجويان تا پايان دورة تحصيلي          
گروه سوم : براي كاركنان رسمي تاپايان خدمت رسمي و براي كاركنان پيمانی تا پايان قرارداد                 
گروه چهارم: طبق مفاد توافقنامه و يا به تشخيص رئیس كتابخانه   


ماده 4- شرايط امانت :       
گروه اول : تا 10 عنوان كتاب كه از اين تعداد 4 عنوان به مدت حداکثر يك ترم و بقيه حداكثر 2 ماه

گروه دوم :         
الف ) دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي تا 3 عنوان كتاب و حداكثر به مدت دو هفته          
ب ) دانشجويان کارشناسی ارشد تا 5 عنوان کتاب به مدت یک ماه  
ج ) دانشجویان دکتری تا 8 عنوان کتاب به مدت یک ماه  
گروه سوم : تا 3 عنوان كتاب و حداكثر به مدت یک ماه   
گروه چهارم : در صورتی که کتابخانه امکانات لازم راداشته باشد حداکثر 2 کتاب به مدت دو هفته
تبصره 1- مدت امانت كتابهاي پرمراجعه بنابه تشخيص سرپرست بخش امانت و طبق خط مشي جاري كتابخانه ممكن است تقليل يابد.   
تبصره 2- كتابهاي پر مراجعه و يا تك نسخه اي بنا به تشخيص سرپرست بخش امانت ممكن است در قفسه هاي رزرو كتابخانه قرار گيرد و فقط در "تالار مرجع " از آن استفاده شود.  
تبصره 3- در مواقعي كه كتابخانه داراي نظام قفسه باز و يا نيمه باز است از نظر تعداد عناوين مورد استفاده در تالار مطالعه ، محدوديتي وجود ندارد ولي در نظام قفسه بسته، حدااكثر تا 5 عنوان/ جلد كتاب يا نشريه را مي توان درخواست نمود.         
تبصره 4- كتابها فقط به مدت 48 ساعت به نام مراجعه كنندگان رزرو مي شود و پس از انقضاي مدت در اختيار متقاضي بعدي قرار خواهد گرفت.  
تبصره 5- تمديد امانت كتاب ، در صورتي كه متقاضي ديگري نداشته باشد، با مراجعه شخص امانت گيرنده و ارائه كتاب طبق مقررات، بلامانع است.

ماده5- ضوابط مربوط به تأخير در تحویل منابع امانت گرفته شده :

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود به ترتيب زير عمل خواهد شد : 
الف ) تأخير به مدت 10 روز برا ي هر جلد كتاب ، روزانه مبلغ 1000 ريال جريمه محاسبه خواهد شد.    
ب ) تأخير بيش از 10 روز براي اولين بار، اخطار و پس از 10 روز ، منجر به تعلیق کارت عضویت برای مدت 2 ماه و جریمه نقدی برای هر جلد کتاب روزانه 1500ریال محاسبه خواهدشد.  
ج ) در مورد كتابهاي رزرو، براي هر روز تأخير2000 ريال محاسبه و اخذ خواهد شد .     
تبصره 1- در مورد اعضای هيأت علمي و كاركنان، ابتدا نامه اي مبني بر يادآوري استرداد كتابهاي به امانت گرفته شده ارسال خواهد شد و در صورت باز نگرداندن كتاب ، مطابق ماده 5 عمل خواهد شد . در مورد مراجعان متفرقه ، ابتداء اخطار کتبی و در مرحله دوم محرومیت استفاده از کتابخانه اعمال خواهد شد .         
تبصره 2- در صورت عدم عودت كتاب توسط گروههاي اول و سوم در مهلت تعيين شده نهايي (بند ب )، امور مالي دانشگاه طبق دستور رياست دانشگاه نسبت به كسر جريمه تأخير، از حقوق امانت گيرنده اقدام خواهد كرد. در اين راستا كليه اعضاي اين گروهها لازم است كه فرم مربوط به امانت كتاب را امضاء و تحويل بخش امانت نمايند.     
تبصره 3-  درآمد حاصل از جریمه تآخیر ، پس از طی مراحل قانونی جهت خرید یا ترمیم کتب فرسوده کتابخانه استفاده خواهد شد .

ماده 6- مفقود و يا ناقص شدن كتابها :           
الف ) در صور تي كه كتاب به امانت گرفته شده مفقود و يا اوراقي از آن بريده و يا مخدوش گردد به هر صورتي كه كتاب غير قابل استفاده شود، بايد عين كتاب يا آخرين چاپ آن تهیه و تحويل كتابخانه شود . مبلغ جریمه تآخیر و همچنین 10000ریال بابت خدمات آماده سازی کتاب دریافت می گردد .           
ب ) در صورتي كه كتاب ناياب باشد و بهر دليل امكان تهيه آن وجود نداشته باشد امانت گيرنده موظف به جبران خسارت طبق ضوابط کتابخانه می باشد. ميزان دريافت خسارت در مورد منابع لاتين ، كتابهاي تك نسخه اي ، كتابهاي مرجع ، نشريه هاي ادواري ، ديسكهاي فشرده نوري و منابع مشابه، علاوه بر جریمه تآخیر و آماده سازی کتاب، بنا به تشخيص رئيس كتابخانه 3 برابر قیمت آخرین ویرایش منبع مفقود یا خسارت دیده محاسبه خواهد شد .     (در مورد منابع لاتين 3 برابر قيمت آخرين ويرايش و بصورت معادل ريالي اخذ خواهد گرديد.)

ج )تا اتمام اقدامات ياد شده ، خدمات امانت به متقاضي ارائه نمي شود .        
د ) جبران خسارت از طريق تهيه نسخه تكثير شده كتاب مورد تأييد نمي باشد. مبالغ دریافتی به طور کامل برای خرید یا تهیه و جایگزین نمودن عنوان مورد نظر و یا عنوان های مشابه صرف خواهد شد.           


ماده 7- منابعي كه براي استفاده در بيرون از كتابخانه به امانت داده نمي شوند :  
الف ) كتابهاي مرجع مانند دايرة المعارفها ، فرهنگ ها ، واژه نامه ها وكتابهاي پر مراجعه 
ب ) كتابهاي گرانبها و نفيس ، آثار خطي ، چاپهاي قيمتي و ناياب و موارد مشابه          
ج ) نشريه هاي ادواري ، پايان نامه ها ، طرحهاي پژوهشي ، اسناد و منابع مشابه           
د ) مواد غير چاپي مانند فيلم ، اسلايد، ديسك فشرده نوري ، نوار صوتي ، نقشه و منابع مشابه      
تبصره - تهية زيراكس و يا نسخه مكرر ( به جز پايان نامه ها ، طرحهاي پژوهشي و مواد الكترونيكي ) از منابع مورد درخواست در ماده 7 با رعایت مقررات در مقابل پرداخت هزينه بلامانع است .   


ماده 8- تسويه حساب :   
گروه اول : اعضاي هيأت علمي كه منتقل ، بازنشسته ، بازخريد و يا به مأموريت بيش از سه ماه اعزام مي شوند و يا به هر دليل به خدمت آنها خاتمه داده مي شود، بايد پس از تحويل كارت عضويت كتابخانه مركزي ، فرم تسويه حساب باكتابخانه مركزي را تكميل كرده و آن را بر حسب مورد ، به امور اداري دانشگاه تحويل نمايند.        
گروه دوم : دانشجويان در پايان هر مقطع تحصيلي  و نيز هنگام تغيير وضعيت تحصيلي ، نظير انتقال ، انصراف و يا نظاير آن بايد با كتابخانة مركزي تسويه حساب كرده و فرم مربوط را به اداره کل آموزش تحویل دهند .          
گروه سوم : كاركنان رسمي و پيماني كه به سازمان ديگر منتقل يا بازنشسته یا بازخريد مي شوند و يا به هر دليل به خدمت آنها پايان داده مي شود، بايد برحسب مورد از كتابخانه مركزي برگ تسويه حساب دريافت و به كارگزيني دانشگاه تحويل دهند
گروه چهارم : تسویه حساب مراجعان خارج از دانشگاه با هماهنگی سازمان متبوع آنها و نیز طبق توافق فی مابین انجام خواهد شد .         
تبصره - تسويه حساب دانشجويان تحصيلات تكميلي ، استادان و كاركنان رسمي با كتابخانه مركزي ، بر حسب مورد ، با ارائة كارت دانشجويي و يا كارت شناسايي و تحويل كارت عضو يت كتابخانه مركزي و گرفتن فرم تسويه حساب از اين كتابخانه امكان پذير است . درصورت مفقود شدن كارت عضويت ، عضو یاد شده ملزم خواهد بود با كتابخانه مركزي تسويه حساب نمايد. 

این آیین نامه در 8 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1392/2/3 شوراي پژوهشي بررسي و در تاريخ 1392/3/18 در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب نهایی رسيد. و از این تاریخ لازم الاجراست.