سفارش منابع اطلاعاتی سفارش منابع اطلاعاتی

سفارش منابع اطلاعاتی:

گروه سفارشات وظیفه سفارش و تهیه منابع اطلاعاتی از جمله کتاب، نشریه، بانکهای اطلاعاتی و  همچنین تأمین اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اعضاء هئیت علمی دانشگاه دامغان را عهده دار می باشد.

سفارش کتاب:

سفارش کتاب بر اساس در خواست های ارائه شده از طرف اعضاء هئیت علمی و در فرمهای مخصوص سفارش کتاب، نیازهای کتابخانه مرکزی و پیشنهادات دانشجویان بعد از بررسی، صورت می گیرد.

شرط سفارش کتاب، موجود نبودن آن در کتابخانه است.سفارش نشریات فارسی:

نشریات فارسی بصورت الکترونیکی از طریق پایگاه magiran تأمین می گردد. علاوه بر نشریات الکترونیکی، نشریات چاپی مورد نیاز گروه های آموزشی توسط کتابخانه مرکزی تهیه می گردد.

 

سفارش نشریات لاتین و پایگاههای اطلاعاتی:

پایگاههای اطلاعاتی و نشریات لاتین بصورت الکترونیکی پس از تائید گروههای آموزشی، توسط معاونت پژوهشی و فناوری تهیه می گردد.

نشریات علمی تخصصی را می توانید از میان این پایگاهها و نشریات بیابید.