اطلاع رسانی اطلاع رسانی

خدمات بخش اطلاع رسانی

 

1-  جستجو در پایگاههای اطلاع رسانی:

 

-  پایگاه اطلاعاتی Science Direct

-  پایگاه اطلاعاتی Springer

-  پایگاه اطلاعاتی American Chemical Society

-  پایگاه اطلاعاتی American Institue of Physics-American Physical Society

-  پایگاه اطلاعاتی MathSciNet

 

2-  فعا لیت های جانبی در طول سال:

-  برگزاری کلاس های آموزشی استفاده از پایگاه های پیوسته (online) مورد اشتراک دانشگاه برای اعضای هئیت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

-  برگزاری جلسات علمی توسط شرکت ها و کارگزاران، در خصوص پایگاه های اطلاعاتی.