خدمات فنی خدمات فنی

گروه خدمات فنی:

- فهرست نویسی فارسی

- فهرستنویسی لاتین

 

 

فهرست نویسی

هدف:

تمام منابع اطلاعاتی اعم از مکتوب و الکترونیکی که از طریق خرید یا اهداء به کتابخانه می رسد برای اینکه به سهولت در کتابخانه قابل دسترس و استفاده باشد لازم است سازماندهی گردد که این امر توسط بخش فهرستنویسی انجام می شود.

منابع سازماندهی شده از طریق اینترنت از داخل و خارج از دانشگاه قابل دسترسی می باشد.

 

وظايف:

-  فهرست نویسی منابع فارسی، لاتین و ... بر اساس نظام رده بندی LC ( کنگره)

-  آماده سازی تمام منابع اطلاعاتی سازماندهی شده

-  ورود اطلاعات منابع در بانک اطلاعاتی کتابخانه ( پارس آذرخش)

-  انجام جستجوهای تخصصی

 

سایتهای مرتبط :

 

-  کتابخانه ملی ایران (www.nlai.ir)

-  کتابخانه کنگره آمریکا (www.loc.gov)

-  کتابخانه ملی بریتانیا (www.bl.uk)

-  کتابخانه ملی کانادا (www.collectionscanada.gc.ca)

 

آماده سازی

منابع یا کتابهایی که مراحل فهرست نویسی آن به پایان رسیده باشد به بخش آماده سازی ارسال می شود.

آماده ساز برای آن برچسب عطف، و برچسب جیب کتاب تهیه و تکثیر رف برگه را انجام می دهد. بعداز انجام مراحل آماده سازی، منابع به بخش امانت و یا مرجع منتقل می گردد. بعداز این مرحله، برگه آرایی (الفبایی و دسته بندی رف برگه های تکثیرشده) انجام می شود تا در برگه دانهای بخش فهرست نویسی فایل گردد.