ساعات کاری

قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم ساعات کاری کتابخانه مرکزی از روز شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ از ساعت ۷/۳۰ دقیقه الی ۱۳ می باشد.