کتاب‌های منتشر شده انتشارات دانشگاه دامغان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

کتاب‌های منتشر شده انتشارات دانشگاه دامغان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

کتاب‌های منتشر شده انتشارات دانشگاه دامغان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

 

ردیف عنوان  تالیف  ترجمه 
۱ اثرات ماده باریونی در کیهان شناسی دکتر شهاب شهیدی
۲ دایره المعارف مصور کاکتوس دکتر مهدی خورشیدی، معصومه عالمی
۳ ترجمه تخصصی: رهایی از قید برچسب غیرادبی دکتر حسین داوری، دکتر ابوطالب ایرانمهر
۴ رسوب شناسی پیشرفته: دانه‌ها و نهشته‌ها دکتر امین نوید طلب
۵ جغرافیای گردشگری: صورت‌ها و سیرت‌ها دکتر علی اکبر تقی‌ پور، دکتر محمد کاظم شمس پویا، دکتر مهدی صرفی
۶ زمین شناسی مهندسی دکتر داود فریدونی